Voor vervoer van en naar het terrein moeten de deelnemers zelf zorgen. Wie zelf geen eigen vervoer heeft, dient dat bij z'n aanmelding kenbaar te maken. Er zal dan getracht worden wat te regelen met mensen die wel vervoer hebben. Eventuele belangstellenden voor alleen de zater- en de zon dag kunnen zich ook aanmelden. Op het programma staan bezoeken aan verschillende heideter- reinen in de omgeving van het landgoed. Een ieder is vrij wel of niet deel te nemen aan de georganiseerde excursies. Het wordt evenwel op prijs gesteld dat de warme maaltijd 's avonds, gezamenlijk gebruikt wordt. Tijdens de excursies kunnen o.a. de volgende vogelsoorten verwacht worden: Geoorde fuut, Kuif-, Tafel- en Slobeend, Havik, Sperwer, Boomvalk, Buizerd, Bos- en Ransuil, Kor hoen, Houtsnip, Groene - en Zwarte specht, Boomleeuwerik, Kuifmees en Geelgors. Verdere informatie en aanmelding bij: Henk Castelijns, Philippine, 01159 - 846. -riGo ^/oLqg ISC^ SCHELPENTENTOONSTELLING De eerstvolgende expositie van het Zeeuws Biologisch Museum - Oranje rie kasteel Westhove, Duinvliet- weg 6, Oostkapelle - zal als onder werp DE FOSSIELE SCHELPEN VAN ZEELAND hebben. Aanleiding tot deze tentoonstelling vormde mede het verschijnen van de Atlas Fossiele Schelpen deel II, 'n uit gave van de Ned. Malacologische Verenig ing ism. de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Aangezien Zeeland, als vindplaats van fossiele schelpen, tot één der bevoorrechte provincies van ons land mag worden gerekend, zijn vele van de beschreven en getoonde soorten in deze Atlas van Zeeuwse vindplaatsen afkomstig. Het materiaal wordt tentoongesteld op 20 panelen en inhang- vitrines, 2 onderwerpen p: 'Oj ectiekast t Behandelde n grote vitrines en 'n zijn o.a.: Geologie; Wat is 'n fossiel'?; Hoe fossiel?; Evolutie; Vindplaatsen in Zeeuws- De Groeve van Nieuw-Namen; Zeeuwse pioniers; hoe?; Biologie weekdieren en vele dingen meer. De tentoonstelling is begin februari geopend en zal lopen tot ongeveer half januari 1986. Voor groepsbezoek of nadere informatie kunt U zich wenden tot de conservator/beheerder: W. Phaff, 01188 - 2620. ontstaat Vlaanderen; Verzamelen, 24

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1985 | | pagina 10