vee, zodat het geen zin had. Dat er in andere jaren veel nesten vertrapt werden is zeker (mededeling Visser). Naast kluten treffen we op de terreinen ook als broed- vogel aan (in volgorde van talrijkheid): waterhoen - kievit - tureluur - kleine- en strandplevier - visdiefje - wilde eend - witte en gele kwikstaart - veldleeuwerik. Met als minder algemene verschijningen: bergeend - scholekster - grutto - grote- en kleine karekiet - rietzanger en rietgors. De bij de terreinen vermelde broedparen zijn de minima (in veel gevallen 196l) (l) en de maxima. 1. Grote kreek tegen de Westerschelde 3 a 6 paar (Grietse kreek, Sp.'87) 2. Kleine plasje oostelijk van nummer 1 0 a 1 paar verdwenen 3. Polder se kreek bij Reuzenhoek 15 a 25 paar k. Twee ondiepe veedrinkputten in zeer laag 0 a 1 paar gelegen weiland (waarschijnlijk in de hoek Eendrachtpolder/HellegatSp187 5. Diepe modderstreek met ondiepe uitloper 1 a 3 paar (tussen en Poonhaven) 6. Ruischende Gat nabij Boschkapelle 4 a 5 paar 7. Moerassige weilanden langs polderafwa- 3 a 5 paar tering (onbekend, Sp.'87) 8. Koegat nabij Stoppeldijk 7 a 9 paar 9- Laaggelegen weiland met brede sloten 0 a 1 paar (onbekend, Sp.'87) 10. Guil bij Oudestoof (Hengstdijk) 0 a 1 paar 11. Lage weilanden in gem. Graauw, geen kre- 10 a 15 paar ken, veel sloten (de weilanden direct wes telijk van de weg Graauw-Paalverdwenen) 12. Kreekje tegen Westerschelde in gem. 0 a 1 paar Graauw 13- Kreekje midden in dezelfde polder als 12 2 a 3 paar 12 en 13 Emmapolder west of Van Alstein- polder lkKreekje laag weiland tegen Saeftinghe 4 a 6 paar (bij Emmahoeve) 15- Lage weiden in de Louisapolder gem. 0 a 1 paar Clinge 156

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1987 | | pagina 14