KREKEN ERNSTIG BEDREIGD DOOR H. CASTELIJNS EN H. MOSTERDIJK KREKEN IN ZEEUWS-VLAANDEREN ERNSTIG BEDREIGD De laatste 25 jaar zijn als gevolg van landinrichtingswerken kreken verdwenen, werden oevers opgehoogd, of verdwenen de omliggende graslanden. De waterkwaliteit en kwantiteit ging door slecht beheer achteruit. Door deze en vele andere bedreigingen staan tegenwoordig de Zeeuwsvlaamse kreken er ecologisch gezien, in vergelijking met vroeger niet best voor. In dit arikel worden Zeeuwsvlaamse kreken gekarakteriseerd, wordt het belang voor planten en dieren aangegeven en worden de belangrijkste knelpunten verwoord. QNSTAAN Het polderland van Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan vanaf de twaalfde eeuw door inpoldering van scharren. De bedijkte schorren bleken voor de landbouw erg geschikt. Met de landbouwgrond kwamen ook de in het schor aanwezige geulen binnendijks te liggen. Dit zijn de tegenwoordige kreken. Vooral in de beginperiode braken de dijken door toepassing van gebrekkige technieken regelmatig door. Hierdoor ontstonden nieuwe kreken of werden oude kreken uitgeslepen. ZOETE EN BRAKKE KREKEN Ondanks dat bepaalde kreken al honderden jaren niet meer rechtsstreeks in verbinding gestaan hebben met open zee, is hetwater in de meeste kreken brak. Dit wordt behalve door kwel vanuit de Westerschelde of Noordzee veroorzaakt door kwel vanuit diepere grondlagen die zout water bevatten en door het afgeven van zout door zouthoudende veenlagen. In Zeeuws-Vlaanderen komen ten opzichte van de rest van Zeeland er nogal wat kreken met zoet water voor; Canisvliet, Vlaamse kreek en Boschkreek Koewacht. Zoete milieu's in Zeeuws-Vlaanderen zijn ten opzichte van de rest van Zeeland soortenrijker omdat Zeeuws-Vlaanderen niet zo geïsoleerd ligt. Het grenst namelijk aan Vlaanderen met overwegend zoet oppervlaktewater. Hierdoor kunnen planten en dieren, die gebonden zijn aan zoet water zich makkelijker vestigen. VEGETATIEKOMPLEXEN De vegetatie kan men indelen in vegetatietypen, Een vegetatietype is een groep van plantensoorten die vaak bij elkaar voorkomen. Een vegetatiekomplex bestaat uit twee af meer vegetatietypen. Zo kan reliefrijk grasland uit meerdere vegetatietypen bestaan. Bijvoorbeeld typen die aan zoet en zout en/of droog en nat gebonden zijn. Aan Zeeuwsvlaamse kreken komen zout minnende moerasvegetaties, brakke Riet- en Biezenvegetaties, zoetere Riet-, Biezen- en 2 0

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 22