BOEREN- EN HUISZWALUW IN DE BRAAKMAN DOOR H CASTEL'.JNS Aantalsverloop 1985-1988 Van 1985 tot en met 1988 werd jaarlijks een telling van het aantal broedgevallen van de Boerenzwaluw (Hirundo rustica) en de Huiszwaluw (Delichon urbica) in het Braakmangebied uitgevoerd. Het ca. 1800 ha. groot gebied omvat de Braakmanpolderhet noordwestelijk deel van de Koudepolder en het uiterste westen van de Lovenpolder. Elk jaar werden in de tweede helft van juli aanvankelijk 31 en later 33 nederzettingen (op één bedrijfsterrein na enkel boerenerven) bezocht. Ter plaatse werden alle nesten waarvan vastgesteld kon worden, dat ze bewoond waren, of dat jaar bewoond geweest waren, geteld. Voor de nederzettingen die in een bepaald jaar niet geteld werden, werd in overleg met de bewoners een schatting gemaakt. De resultaten zijn per nederzetting en per jaar vermeld in tabel 1. Boerenzwaluwen werden vooral aangetroffen nabij boerderijen met vee. Voor de Huiszwaluw is de keuze van de nestplaats onduidelijk, mogelijk speelt de aanwezigheid van open water in de onmiddelijke omgeving een rol. Het aantal broedparen van de Boerenzwaluw was het tweede jaar 13% lager dan het eerste. De daarop volgende jaren was er een toename van respectievelijk 7 en 19%. Bij de Huiszwaluw werd jaarlijks een toename vastgesteld. Deze bedroeg voor de opeenvolgende jaren 8, 35 en 30%. In het Braakmangebied bedroeg de gemiddelde dichtheid in 1985/86 voor de Boerenzwaluw 5,1 en voor de Huiszwaluw 6,2 paar per 100 ha. De gemiddelde dichtheid voor de Huiszwaluw in geheel Zeeuws- Vlaanderen bedroeg in dezelfde periode 6,6 paar per 100 ha. (Van Vestrienen 1986, De Bakker 1986) en werd voor de Boerenzwaluw geschat op 4,7 paar per 100 ha (Buise Tombeur 1988). In 1988 bedroeg in het Braakmangebied voor de Boerenzwaluw de 79

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 17