FINANCIEEL JAAROVERZICHT 1988 DOOR D. SCHUTZ JAAROVERZICHT/UITTREKSEL Baten 1988 Saldo Kas 8,96 saldo Postgiro 456,11 saldo Plusrek. 1893,53 saldo Sterrek. 2400,34 saldo Bankrek4124 Contributies 9336,50 Subsidies 324,25 Advertent ies 205000 Verkopen 773,15 Rente 144280 Kursus/Excursies 860,50 M i1i eu Karavaan 1026,15 Diversen 8500 Ophef. Avifaunarek. 19,67 i het kasboek 1988 Lasten 1988 Kantoor/Veldwerk 95910 Vergaderkosten 364,50 de Steltkluut 7328,81 porti/vergoeding 376,63 excursie/expositie 1839,78 contrib/werkgroep824,84 edukatie/publicit1168,45 aanschaf computer 2040,00 huur winkel/archief 240,00 waarborg postbus 15000 verzekering 149,46 avifauna 2012,50 diversen 154,33 saldi kas 48,00 saldi Postgiro 357,29 saldi Plusrek. 44,70 saldi Sterrek. 2390,38 saldi Bank 269,45 totaal f.20718,20 totaal f.20718,20 Aldus vastgesteld en gekontroleerd door de kascommissie en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 17 april 1989 te Hulst. 68

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 6