Na de koffie bezoeken we het Groot Eiland en de Putting. Beide gebieden vormrn tesa- men met het Braakmangebied de belangrijkste Oost-Zeeuws-Vlaamse graslandcom plexen. Mede door de aanwezigheid van grote relatief diepe kreken in de omgeving overwinteren er de nodige watervogels. Ook hier zullen roofvogels niet ontbreken. Daarna vertrekken we richting Saeftinghe. We beginnen hier met een pauze in cafe "Het Verdronken Land" te Emmdorp. Het is de bedoeling dat we daar omstreeks 13.30 uur arriveren. Desgewenst kunnen degene die enkel aan het middagprogramma willen deelnemen zich tot 14.00 uur bij de groep aansluiten. Daarna begeven we ons naar de zeedijk van waaraf we een goed zicht over Saeftinghe hebben. Het gebied zelf wordt niet betreden. Behalve duizendien ganzen en eenden, waarvan Grauwe Gans, Kol- gans, Smient en Pijlstaart de algemeenste zijn, verblijven er in en in de omgeving van Saeftinghe ook tientallen roofvogels. Het zou ons tegenvallen als we daartussen geen overwinterende Slechtvalk en Bruine Kiekendief zouden kunnen ontdekken. Als afslui ting van de dag brengen we -ook weer vanaf de dijk- een bezoek aan de slaapplaats van Blauwe Kiekendieven. Het afgelopen jaar kwamen hier 's winters dagelijks tussen de 30 en 40 Blauwe Kiekendieven slapen. Tot slot is er de gelegenheid tot een gezamenlijke maaltijd. Hiervoor moet u zich wel uiterlijk twee dagen van tevoren opgeven. De kosten hieraan verbonden bedragen on geveer 20,- gulden. Opgave kan zowel telefonisch als schriftelijk op onderstaand adres waar u ook voor overige informatie terecht kan. Henk Castelijns, Kasteelstraat 25, 4553 BA Philippine, 01159-1846 3 '4lnnflHT- r O i i S3 120

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 10