Gebruikte afkortingen: m mannetje w wijfje juv. juveniel jong ex. exemplaar eerder dan vorig jaar waargenomen - later dan vorig jaar waargenomen geen teken wil zeggen dat de soort ongeveer op dezelfde datum als vorig jaar is waargenomen Voor 1989 gaan de Drieteenstrandloper, Eidereend en de Buizerd eruit. Dit heb ik gedaan omdat ze zowel in de zomer als in de winter in redelijke aantallen voorko men en vanwege de dan ontstane moeilijkheid om de betreffende soort al of niet te kwalificeren als wintergast. Daarentegen heb ik het mannetje Blauwe Kieken dief aan het rijtje van de wintervogels toegevoegd; nu moet dus de eerste waar neming van zowel het mannetje als het vrouwtje van deze vogel genoteerd wor den. Soortbespreking: Roodkeelduiker. Slechts twee winterwaarnemingen, de eerste is op 20-11: 1ex. Zandplaat (HC JP), de tweede waarneming komt uit de haven van Terneuzen, waar de Roodkeelduiker bijna ieder jaar wordt gezien, het betrof 1 ex. (MC AW HVe). Ver der nog 1 maal gezien op de Otheense Kreek in maart. Geoorde Fuut. Eerste waarneming 25-7 2ex. Spaarbekkens (HC), deze waarne ming is vrij vroeg. De tweede waarneming komt uit de Braakman waar (JP) op 18-8 1ex. zag, verder nog waargenomen op de oude CPC en in de Braakman haven. Ook waren er nog twee hele late waarnemingen: 23-5 1 paar Axelse opspuiting (WW+MC+AW+AC) en 24-5 1 paar Spaarbekkens (WW+MC+AW) Kuifduiker. Drie waarnemingen, de eerste is ruim 21/2 maand vroeger als in 198724- 9 1 ex. Braakman N. (JP+HC). De tweede waarneming is van (WW+MC) die 1 ex. zagen op 12-10 in de Braakman haven, (HC) heeft die vogel daar ook waargenomen maar dan op 23-10 Roodhalsfuut. De eerste waarneming komt uit Braakman N: 9-9 1ad.+ 1juv. (HC+JP). De tweede waarneming komt ook van die plaats maar dan 1 dag later: 4 ad. 2 juv. (HC+JP+AW+HVe), verder werden op die dag ook 1 juv. waargenomen door (WW+MC) bij het Hellegat en de uitwateringssluis te Terneuzen. Dan kwam er nog 1 waarneming van 1ex. van de Canisvliet: 7-1 (JS). KLeine Zwaan. Ondanks de zachte winter zijn er toch nog een redelijk aantal Kleine zwanen gezien, de eerste werd gezien door (HC) op 8-9 1 ad. Braakman N, 1 dag later werd dit ex. ook waargenomen door (JP). Deze waarnemingen zijn zeer vroeg. Verder nog veel andere waarnemingen. - Wilde Zwaan. 1 Waarneming en wel op 27-11 in de Braakman, het betrof 5 ad. 1 juv. (HC) 123

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 13