(MC) en 24-4 4Z Clinge (TY). Na 30-4 overal terug aanwezig. Grasmus. Gemiddeld een week eerder terug dan in andere jaren. Vanaf 18-4 1Z 10 Koegorspolder (MC); 19-4 1 ex. Canisvliet (JS). Daarna overal terug. Braamsluiper. In NW Vlaanderen reeds vanaf 17-4 te horen (Mergus). Bij ons vanaf begin mei. 1-5 1ex. Axel (RR) en 2-5 1Z Haven Terneuzen (AW). Fitis. De eerste waarneming is vroeg. 14-3 1Z Terneuzen (MC). Daarna nog 2 maart meldingen: 29-3 1ex. Liniedijk Hulst (ET) en 31-3 1Z Terneuzen (WA). Daarna overal te rug. Tjiftjaf. Overwinteringsgevallen min. 3 Braakman (HC+MC+AC), min. 4 Terneuzen (MC+WK), 1ex. Hulst (MB) en 1 Canisvliet (JS). De eerste zingende vogel werd ge hoord op 18-2 (WK). Vanaf half maart neemt het aantal meldingen snel toe. Fluiter. De soort neemt in Nederland, waar vooral wordt gebroed in oude beukenbos sen, toe. Het aantal meldingen in Z.VI. ook. Hier gaat het echter niet om broeders. Uit gezonderd het waarschijnlijke broedgeval in Braakman Noord in een Eikenbos in 1988. Meldingen: 17-4 1Z Hellegat (MC+WW); 18-4 1Z Terneuzen (MC). Verder 5-5 (1Z), 8-5 (1Z), 12-5 (1Z), 21 -5 (2Z) en 22-5 2Z. Alle waarnemingen komen uit Terneuzen en de Braakman behalve die aan het Hellegat. Grauwe Vliegenvanger. Normaal: 2-5 1 Terneuzen (MC); 8-5 1 Nieuw-Neuzenpolder 1 (WK). Vaf ongever 14-5 verspreid gezien. Bonte vliegenvanger. Een vroege melding: 2-4 1 w. Groot Eiland (TY). Een gemid delde waarneming: 18-4 1 m. Z. 1 w. Terneuzen (MC) en daarna pas weer in mei. Wielewaal. Normaal 1 -5: 2 Braakman Noord (JP+HC) en 1Z St. Jansteen (E. Bogaert). Vanaf 15-5 op de broedplaatsen aanwezig. Oproep medewerking aankomst zomervogels 1989 Natuurvrienden die hun gegevens aan mij hebben toegestuurd omtrent Aankomst zo mervogels 1988 krijgen automatisch een nieuwe lijst toegestuurd voor de waarnemin gen van 1989. Ze zijn dan natuurlijk niet verplicht om ook volgend jaar weer mee te doen, maar liefst natuurlijk wel. Wanneer u besluit niet meer mee te doen laat dit dan a.u.b. even per brief weten. Mensen die waarnemingen willen insturen maar niet in het voorgaande jaar hebben meegewerkt kunnen mij dit laten weten en dan krijgen ze een handige invulllijst toegestuurd. Ik hoop dat ik weer kan rekenen op uw zeer gewaar deerde medewerking. Gebruikte literatuur: - Steltkluten jaargangen 11 t/m 19 "Aankomst zomervogels H. Castelijns en M. Ca- pello" - Mergus jrg. 2: nr. 3 blz. 153-157 door J. Vanpraet. - De Oostvaardersplassen, blz. 27-29 - British Birds; jrg 81 nr. 7 blz. 347-351 en nr. 8 blz. 410-415 door K. Allsopp en I. Daw son - Vogels tussen Zwin en Saeftinghe door M.A. Buise en F.L. Tombeur - Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON) M.A. Capello, Amstelstraat 6, 4535CG Terneuzen 132

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 22