Wandelen met Edie Bogaert in de WMZ-bossen van Clinge. zondag 5 november 1989 Terwijl ik dit zit te schrijven heb ik vanmorgen alweer mijn eerste wintergast waargeno men in de buurt van de Vogel. Het was een sperwer die laag over het land scherend op jacht was. Trouwens op 9 augustus j.l. zag ik samen met campinggasten van de Braakman tijdens een excursie twee ijsvogels in de Westgeul wat bij mij de twijfel deed ontstaan of deze vogels nu wintergasten of broedvogels uit de buurt waren. Moeilijk blijft het alleszins om sommige wintergasten van standvogels te scheiden. Dit is niet het geval bij kramsvogel, koperwiek en bonte kraai. Drie vogelsoorten die we ze ker op de wandeling met Edie zullen tegenkomen. Voorts verwachten we: roodborst, winterkoning, mezen, spechten en vlaamse gaai. Met een beetje geluk vinden we er ook de roestplaats van de overwinterende ransui len. Voor deze excursie verzamelen we om 9.30 uur bij "Interjute" aan de Molenstraat tus sen Kapellebrug en Clinge waar we rond de middag terug zullen zijn. In verband met het natte gras worden laarzen aanbevolen. Wandelexcursie aan het Hellegatschor, zaterdag 25 november 1989. Samen met vogelkenner Wim Wisse dwalen langs de randen van het Hellegatschor en dan wintergasten ontdekken zoals pijlstaarteend, drieteenmeeuw of zeekoet. Het water komt langzaam op en honderden vogels van diverse soorten komen met de vloed onze kant uit. Scholeksters, bonte strandlopers, groenpootruiter, zwarte ruiter, wulp, bergeend enz. In het schor zelf kunnen we fratertjes ontdekken en meestal een velduil want die heeft hier zijn geliefde plekje gevonden als overwinteringsplaats. Bo vendien kunnen we hier zien hoe een schor laag na laag wordt opgebouwd door de ty pische schorreplanten die het slib vasthouden, zodat jaar najaar het schor een beetje hoger wordt. Echter de zee geeft maar de zee neemt af en toe ook weer wat terug. Op de grens van land en water vindt er bij springvloed en noordwesterstorm een afkalving van de rand van het schor plaats en grote brokken van de vooroever liggen dan ook her en der verspreid op de slikken. Om al deze boeiende verschijnselen van nabij te bekijken verzamelen we om 9.30 uur bij het gemaal Campen in de Hellegatpolder. Een vriendelijk verzoek in verband met deze specifieke excursie de zeedijk niet op te gaan voordat de tocht begint. Laarzen, kijker en regenkleding aanbevolen! 115

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 5