NOTULEN VOORUTAARSVERGADER X MG Verslag van de algemene ledenvergadering van de Steltkluut gehouden op 17-04-1989 te Hulst. 1Openi nq Onder verwelkoming van de aanwezigen opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter begint met de mededeling dat het komende jaar 1989 een druk jaar belooft te worden. Zo toont hij de aanwezigen twee rapporten die nog nauwelijks het licht hebben gezien: "Dagvlinders in Oost—Zeeuws—V1aanderen 1986-1988" van de hand van Joop de Bakker en "Aantastingen op bomen en struiken" van de Bomenwerkgroep De vogel werkgroep zal zich bezig houden met de inventarisatie van weidevogels en t.z.t hierover een verslag uitbregen, de p1antenwerkgroep zal de coördinatie op zich nemen van de inventarisatie van beschermde planten terwijl de p1 ano 1ogiewerkgroep verder zal gaan met het 'zwartboek' over landschappelijke aantastingen. 2Notulen algemene 1edenvergaderinq 27-04-1988 te Axel Wijziging t.a.v. punt 2, begint met "Het bestuur "onwetendheid" 4de alinea: de zin die moet eindigen na Verder worden de notulen vastgesteld en goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen komt het volgende aan bo d E. Taelman informeert naar de onderhouds-/beheersaf- spraken die gemaakt zijn t.a.v. de poeltjes aan de Liniedijk. Geantwoord wordt dat de gemeente Hulst een poel zelf zal schonen terwijl de andere onder auspiciën van S.L.Z. zullen worden uitgebaggerd 3Jaarverslag 1988 Dit wordt vastgesteld en goedgekeurd. 4Financieel jaarverslag 1988 De penningmeester verschaft enige verduidelijkingen omtrent de posten 'computers aanschaf' en 'excur sies/tentoonstellingen' 144

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 10