Het jaarverslag wordt hierna vastgesteld en goedgekeurd. Statutair is binnen de kascommissie Willy de Koek aftredend en niet herkiesbaar. Dhr. J. Trommelen wordt bereid gevonden diens plaats in te nemen. 5Bestuursverkiezingen. Statutair zijn Wim Wisse, Henk Mosterdijk en Cyriel Smet aftredend. Allen stellen zich herkiesbaar. Omdat zich voorafgaande aan de vergadering geen tegenkandidaten hadden aangemeld wordt voorgesteld de genoemde bestuursleden opnieuw te benoemen, waarmee de vergadering akkoord gaat. 6Rondvraag E. Taelman heeft p1ano1ogische bezwaren tegen de mogelijke woonwagenlokatie bij de Zoutestraat. Het bestuur onderschrijft deze bezwaren en zal de zaak nauwgezet volgen. De geopperde bewaren tegen de bouwplannen bij 't Laantje in Kloosterzande zullen 'hogerop' gehand haafd blijven. G. Sponselee zal de vereniging in deze zaak vertegenwoordigen J. Lievens maakt melding van de mogelijkheid om de Steltkluut met gebruikmaking van de computer een 'face-lift' te geven. Bovendien wordt links en rechts gesuggereerd en geadviseerd om af te stappen van het gebruik van kring1ooppapier om de grafische mogelijkheden beter tot zijn recht te laten komen. Er ontstaat een discussie over de voors en tegens van dit papier. Besloten wordt om dit onderwerp apart te agenderen op de najaarsvergadering H. Castelijns vermeldt dat het er nog steeds maaisel op het weilandje aan de Riemenskreek ligt. Het bestuur heeft dit aangekaart bij de betrokken instanties maar tot op heden is daarop niet het gewenste resultaat gekomen. Van verdere aktie wordt dan ook in deze afgezien. 7.Sluitinq Na dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. Cyriel Smet, notulist 145

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 11