Kolgans - Anser albifrons De Kolgans werd fouragerend gezien op grasland en verhoudingsgewijs vaker op ak kerland, met name wintertarwe en aardappelen. Het uitwijken van de ganzen voor lan gere tijd kan worden veroorzaakt door de regelmatig voorkomende jachtpartijen, maar ook doordat graslanden wel eens bemest worden met drifmest. Door genoemde ver storingen werden zeer sterke wisselingen in aantal waargenomen, bijv. 3 dec. 4000ex., 9 dec. 1200ex., 10 dec. 450ex. Een groep van rond de 3000 ex. werd gedu rende ongeveer 1 maand gezien tot half januari. Dit aantal nam daarna af tot 250-2000ex. tot 21 -2 toen een voor deze winter uitzonder lijk aantal ganzen werd geteld, n.l. 7000 waarvan een groot gedeelte waarschijnlijk heeft overnacht. Ook op andere data werden overnachtende ganzen vastgesteld, bijv. 2000ex. op 21- 1. Van deze slaapplaatsen zijn verder weinig exacte gegevens bekend. Andere be kende slaapplaatsen waarnaar veel ganzen vertrekken zijn de Putting en Saeftinghe. Begin maart werden nog max. 1190ex. op 8-3 gezien, wat tevens de laatste groep Kol len op het Groot Eiland was. M. Buise (1977) geeft de volgende maxima voor de beginjaren '70: nov. 410, dec. 8700, jan. 5100, feb. 5950, mrt. 3650. Dit winterseizoen kan dus als een matige kolgan- zenwinter, tenminste voor wat betreft het Groot Eiland, aangemerkt worden. Brandgans - Branta leucopsis Op 14-12 werd een groep van 20ex. tussen de Kolganzen gezien, dit was tevens de enige waarneming dit seizoen. Enkele dagen later werd een even grote groep gezien te Saeftinghe, wellicht dezelfde ex. Grotere groepen zijn zeldzaam aan het Groot Ei land; op 11 -2-71 werden 50ex. geteld (Buise 77) Ook op de in Saeftinghe voorkomende geschikte kweldergraslanden komen geen grote tropen voor. Sneeuwgans - Anser caerulescens 3ex. Werden eind november waargenomen aan de westkant van het gebied. Deze vo gels zijn geregeld gezien tot de tweede helft van februari. Of het om wilde ex. gaat is nauwelijks aan te tonen. De soort wordt de laatste jaren vaker in de regio aangetroffen dan vroeger. R. Remmerts, Beethovenstraat 7, 4571 CN Axel 147

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 13