Voorkomen In Nederland komen nu vier soorten woldopluizen voor, waarvan twee soorten, Pulvi naria vitis en Pulvinaria floccifera inheems zijn. Deze soorten waren voorheen in het hele land minder talrijk dan nu. Over het voorkomen van deze soorten in Zeeuws- Vlaanderen, vóór 1986, zijn voor zover ik kan nagaan geen gegevens beschikbaar. Omdat zulke opvallende beestjes zeker opgemerkt zouden worden mag worden aan genomen dat als de beestjes al aanwezig waren, ze toch wel zeldzaam moeten zijn ge weest. Sinds 1986 zijn P. vitis en P. floccifera sterk in aantal toegenomen. De twee voor ons land nieuwe soorten E. hydrangeae en P. regalis, zijn nog niet in Z.- VI. gevonden. De opmars van de woldopluizen is waarschijnlijk toe te schrijven aan een combinatie van natuurlijke en menselijke faktoren. Over de natuurlijke faktoren valt nog weinig te zeggen, de mens heeft in ieder geval flink bijgedragen aan de verspreiding. Jonge woldopluizen zijn wat kleverig, zeer klein en doorzichtig. Ze hechten zich daarom ge makkelijk en onopvallend aan auto's en kleding. Over lange afstand blijkt de auto dan ook een efficiënte verspreider te zijn. Voor de plaatselijke verspreiding zorgt iedereen die met veel groen in aanraking komt. Woldopluizen zouden vooral op minder vitale waardplanten voorkomen. Dit kan echter uit eigen waarneming niet bevestigd worden. Determinatie van de soorten. Er bestaat nog geen nederlandstalige determinatietabel voor de in Nederland voorko mende soorten. Daarom wordt hieronder een tabel weergegeven, gebaseerd op eigen waarnemingen en mondelinge mededelingen van de heer Burger (PD Wageningen) 1-op bladhoudende bomen of struiken, eizak afgeplat: P. floccifera -op bladverliezende bomen of struiken, eizak niet afgeplat 2. -voornamelijk op bladeren en twijgen -voornamelijk op stam en takken: Pulvinaria regalis 3. -volwassen luizen kleiner dan 8 mm, eizak smal tot ovaalvormig (bovenaanzicht): Pulvinaria vitis -volwassen luizen groter dan 8 mm, eizak meer ovaalvormig (bovenaanzicht): Eu- pulvinaria hydrangeae Vanwege het buiten beschouwing laten van morfolgische kenmerken in deze tabel, is de uitkomst echter onder enig voorbehoud. Enige opmerkingen bij de soorten - Pulvinaria floccifera. Eizak smal en afgeplat, meestal aan de onderzijde van het blad of twijgen. Vooral op Hulst en Taxus, soms ook op andere bladhoudende soorten. Tamelijk algemeen, ook in Zeeuws-Vlaanderen. - Pulvinaria regalis. Grote zeer opvallende soort. Op stam en grote takken van diverse loofbomen. Zeld zame soort. Tot nu toe niet in Zeeuws-Vlaanderen. I 5 0

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 16