VERSLAG KREKENSYMPOSIUM VERSLAG VAN DE STUDIEBIJEENKOMST OVER HET KREKENBEHEER op 2 juni 1989 in Terneuzen. Zoals bekend werd er begin juni in het Terneuzense Churchi1lhote1 een zogenaamde "krekendag" gehouden onder auspiciën van de Zeeuwse waterschapsbondhet provinciaal bestuur en de Zeeuwse milieufederatie. Omdat de waarde van ons landschap in niet geringe mate bepaald wordt door de aanwezigheid van deze 'historische waters' vinden wij dat de beschouwingen en bijdragen die de verschillende gezaghebbende sprekers en inleiders wijdden aan de kreek en het beheer daarvan zeker een artikel rechtvaardigen. De verschillende sprekers vanuit de natuurbescher ming, de waterschapswereld en de provincie waren het er met elkaar over eens dat de Zeeuwse kreken waardevol zijn. "Parels in het Zeeuwse land"' werden ze genoemd maar dan wel parels die aan glans hebben ingeboet Met het verdwijnen van een kreek of het omzetten van grasland langs de kreek in bouwland scheur je een bladzijde uit de geschiedenisboeken, aldus typeerde drE. Kuijken van het Vlaams Instituut voor natuur behoud het historisch belang van de kreken. Kreken zijn linten in het landschap met een heleboel funkties. Kreken verschillen nogal eens van elkaar in gradaties van verlanding en water- en rietoppervlak tes maar een ding hebben ze altijd gemeen, aldus Kuijken en dat is de aanwezigheid van een heel speci fieke levensgemeenschap die bovendien kwetsbaar is. Daarbij gaat het niet alleen om de kreek maar ook om de direkte omgeving. De grootste gevaren schuilen in het peilbeheer vaak te droog en verwaarlozing van het onderhoud verruigging)Bovendien kunnen kreken veel te lijden hebben van de aantrekkingskracht die op ze wordt uitgeoefend door de recreant en de visserij. Beheer en Onderhoud De meeste kreken zijn in de jaren 50 bij de waterschappen in beheer en onderhoud gekomen als onderdeel van het afwateringssysteem. Het peil van de kreken wordt vooral ingegeven door het 1andbouwbe1ang 153

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 19