zou moten uitzien. De verscheidenheid bij de kreken mag zeker niet uit het oog verloren worden, een standaardoplossing is dan ook niet te geven. Hedendaagse problemen voor de kreken zijn onder andere eutrofiëring, microverontreiniging, verdroging, betreding en verdwijning. Een combinatie van maatregelen geld dan ook als de 'oplossing'. Als voorbeeld noemde Blauw de bestrijding van eutrofiëring: aanpakking van de lozingen, peilverhoging om de zoute kwel te verlagen, het aanleggen van bufferzones om inspoeling van meststoffen tegen te gaan, het gebruik van rietvelden als helofytenfiIters om het instromende water van een groot deel van zijn voedingsstoffen te ontdoen en een aktief biologisch beheer. Bestuursovereenkomst Dergelijke maatregelen kunnen niet alleen door het waterschap worden uitgevoerd. Maatregelen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieubeheer, natuurbouw wn landinrichting vergen een samenwer king van een groot aantal overheidsinstanties en belangenorganisaties zoals de natuurbescherming, landbouw en visserij; ook is samenwerking met Belgie meer dan noodzakelijk. Om hier echt serieus werk van te maken pleit Blauw voor het sluiten van bestuursovereenkomsten waarin wordt vastgelegd wat door wie wordt gedaan. G. de Vries-Hommes noemde de besuursovereenkomst zeker een nuttig instrument om het doel te bereiken. Voor de provincie zag zij hier zeker een uitdaging liggen. In dit verband kunnen het op handen zijnde provinciale waterhuishoudingsplan en milieube leidsplan een nuttige rol vervullen. Aanbeve1ingen Uit de woorden van de sprekers kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de kreken een moeilijk probleem is. Meer overleg over deze materie is daarom meer dan noodzakelijk. Overleg tussen de terreinbeheerder en de waterbeheerder over het dagelijks beheer maar met het oog op de toekomst is een veel breder overleg gewenst waarbij ook gedacht kan worden aan aan participanten als de gemeenten, de provincie, de landinrichtings- dienst, de partikuliere natuurbescherming, de landbouw en de visserij. Zaak is het dan om een visie te ontwikkelen op de kreek en de beheersdoelstellin gen onderling af te stemmen. 155

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1989 | | pagina 21