Huidige natuurwaarde van de Braakman Waren het in de zestiger jaren de pioniersvogels als kust- en strandvogels, welke na 15 jaar gro tendeels verdwenen waren, reden om de West geul aan te wijzen als natuurgebied, momenteel ligt de natuurwaarde in: de vegetatiezone met zout- en overstro- mingstolerante planten langs de oevers van de kreek, de (pioniers)duinvalleivegetaties in het mid dengedeelte van het Westgeulgebied, de ouderwordende duinvegetaties met veen- mossen en zonnedauw, 9 rode lijstsoorten van mossen in het West geulgebied, nationaal zeldzame insecten zoals de Zwart- rosse zandbij. De Braakman is nog steeds belangrijk voor vo gels zowel als broedgebied (bijvoorbeeld groot ste kolonie zilverreigers van Nederland) als rust en foerageergebied voor wintergasten. De vegetaties in Braakman-Noord hebben kun nen ontstaan doordat in de Westgeul drie be langrijke waterstromen zijn. Allereerst is er sprake van diep (zout) kwelwater vanuit de Westerschelde naar de Westgeul. De kwel is dicht bij de dijk het grootst. Hier hebben zich zoutplanten als Engels slijkgras en Zeekraal zich kunnen vestigen. Verder van de dijk is de kwel veel minder. Hier is de invloed van zijde lings toestromend, verzoetende grond- en op pervlaktewater van de bossen en de aangren zende akkers veel groter. Een tweede belangrijk gegeven vormen de loka le zoetwaterlenzen, die als het ware op dit diepe grondwater 'drijven'. Het hoge peil in de kreek en de diepere zoute kwelstroom drukken de zoetwaterlenzen naar boven, zodat zij in de la gere terreingedeelten van de Westgeul vrijwel permanent in of dicht bij het maaiveld komen. Hierdoor heeft zich hier de pioniersvegetatie van vochtige duinvalleien kunnen vestigen. En tenslotte is er het oppervlaktewater dat van noord naar zuid door de Westgeul stroomt en dat, behalve door neerslag, gevoed wordt door de diepere en ondiepere grondwaterstromingen. De inpoldering van de Mosselbanken had ook gevolgen voor de waterhuishouding in het West geulgebied: verwacht werd dat onder het nieuwe industrieterrein een zoetwaterlens zou gaan vor men, waardoor de zoutwater kwel naar de West geul af zou nemen. Dit zou gevolgen kunnen hebben op de verdere successie van de levens gemeenschappen van de Westgeul. In de ver gunning voor de indijking was een bepaling op genomen over de consequenties van de werken voor de hydrologie van de Westgeul. Reden voor Dow Chemical om opdracht te geven om in '77 de nulfase vast te leggen van de chemische en biologische situatie in de Westgeul. De resultaten van het chemisch/fysiologisch on derzoek tonen: Een vrij aanzienlijke kwel Het zout-brakke karakter van de Westgeul en het matig-brakke van de Braakmankreek Vrij aanzienlijke verschillen in waterkwaliteit tussen de Westgeul en de Braakmankreek. Het zoutgehalte is voor de samenstelling van de macrobenthos (slikdieren) een belangrijke fac tor. In de concessie van de inpoldering van de Mos selbanken sprak men over de aanleg van een pomp bij de stuw in het middendeel van de Westgeul. Staatsbosbeheer stelde twee alternatieven voor: water op pompen uit de Braakman ter hoogte van deze stuw of achter de Wevelswaaldijk en inlaat aan de noordzijde van de Westgeul. Gezien het verschil in waterkwaliteit van de Westgeul en de Braakman is gepleit voor aan voeren van opgepompt (zoutbrak) water uit een waterdoorlatende laag achter de Wevelswaaldijk (Braakmankreek) of Westerscheldedijk (Paulinapolder). In de jaren tachtig is een pomp met waterleiding langs de Wevelswaaldijk aan gelegd. Het zoutgehalte van het opgepompte water is ca. 8 g/l matig brak). Uit metingen van het Waterschap Zeeuws Vlaanderen uit 1989 (na installatie van de pomp) blijkt dat de zout concentratie in de buurt van de 8 g/l blijft. Deze 'verzoeting' heeft geleid tot een afname van de vegetatiezone met zouttolerante planten. Bos- en Natuurontwikkeling in de Braakman De gehele Braakmanpolder zal in de toekomst een groot natuurgebied (ca 700 ha groot) vor men met uitgebreide bossen, struweel, open natuurgebied en water. In het natuurbeleidsplan van de provincie Zeeland worden voor de Braak man de volgende Natuurdoeltypen aangegeven: Afgesloten brak zeearmenlandschap; Zoom, mantel en droog struweel van het 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 10