(rivieren- en) zeekleigebied en wilgenstru weel; Bloemrijk grasland van het (rivieren- en) zeekleigebied; Bos van voedselrijke, vochtige grond; Moeras, natte strooiselruigte en veenmos- rietland. In het streekplan voor Braakman-Zuid is het deel ten oosten van de Spanjaardsweg aangegeven als foerangeergebied van wintergasten(ganzen, eenden en zwanen). Op korte termijn zal de inrichting van de Braak- manpolder-Noord (ten noorden van de N 61) plaats vinden. Hiertoe is in opdracht van de pro vincie Zeeland een integraal inrichtingsplan door Dienst Landelijk Gebied gemaakt, waarin de nieuwe functies bos, natuur en recreatie uitge werkt worden. Het betreft de inrichting van ca. 90 ha nieuwe natuur, 175 ha nieuw bos en de kwaliteitsverbetering van het bestaande bos- en natuurgebied. Door de aanleg van bos ontstaat een ruimtelijke afscheiding tussen industrie en het open land schap. Bij de inrichting wordt gestreefd naar een eenheid: de grenzen tussen de deelgebieden bos, bestaande natuur en nieuwe natuur dienen na de inrichting van het gebied niet herkenbaar te zijn. Voor de globale verdeling tussen dicht bosgebied en open, natte natuur is de hoogtelig ging als uitgangspunt genomen. Recreatie is een krachtig onderdeel van het landschappelijke raamwerk. De ontwikkelingen van dit gebied bevorderen o.a. de leefbaarheid van de plattelandskernen Biervliet, Hoek en Phi lippine op sociaal en economisch gebied. Voor recreatief medegebruik is een zonering aangebracht om kwetsbare natuurwaarden te ontzien. De zonering is ingedeeld in vier zones, namelijk een zone voor intensieve recreatie (entree voor de Braakman informatiepunt met knooppunt van alle vormen van recreatie), een zone met recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden en waterrecreatie), een zo ne voor extensieve recreatie (weinig paden en geen recreatieve voorzieningen, met de bos wachter of gids op stap), en een zone waar de recreatieve mogelijkheden zeer beperkt zijn (geen voorzieningen, natuurlijke barrières). De natuurkansen voor de Westgeul hangen samen met het verder afstemmen van het waterbeheer, het zichtbaar maken en benutten van de volledige kreekstructuur met zijtakken van de geul en het creëren van ruimte voor waardevolle, vochtafhankelijke vegetaties. De ontwikkeling en instandhouding van brakke natuurwaarde in de Westgeul van voldoende kwaliteit is afhankelijk van de aanvoer van voldoende brak water van goede kwaliteit. Het door PROCES voorgestelde inlaten van Westerscheldewater (bij vloed) is een mogelijke optie. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 13