RIJKSWEG 61 TREKT EEN STREEP DOOR HET NATUURGEBIED DE BRAAKMAN Rijksweg N61 is dè grote verkeersader tussen west en oost Zeeuws-Vlaanderen. Hoe de plan nen ook gemaakt worden, de rijksweg loopt van west naar oost en het natuurgebied loopt van noord naar zuid. En op de kruising bijt dat el kaar. Ook op dit moment al vormt de N61 een grote barrière voor zich van noord naar zuid of andersom verplaatsende dieren. Afgezien van het feit dat er daarom sowieso een degelijke ecologische verbinding gecreëerd moet worden (bijvoorbeeld een weg op pijlers) kun je je ook afvragen of het verkeer wel daar moet kruisen. In 2001 werd geconcludeerd dat de huidige weg niet veilig genoeg en niet groot genoeg is voor al het verkeer, dat erop moet rijden. Niet veilig ge noeg, daar zijn we het snel over eens. Levens gevaarlijke inhaalmanoeuvres op vooral land- bouwverkeer en plotseling op de weg invoegen de of van de weg afslaande auto's eindigen in derdaad nogal eens in een bloedbad. Er zouden onmiddellijk stukken parallelweg moeten komen om het veiligheidsprobleem op te lossen. Maar of de weg niet groot genoeg is voor het verkeer dat erop moet rijden is nog maar de vraag. Welk verkeer moet er eigenlijk op de N61 rijden? Al leen het verkeer naar en van de tunnel met be stemming West Zeeuws-Vlaanderen zou op de N 61 moeten rijden en dan ook nog liefst met zoveel mogelijk collectief vervoer. De praktijk is echter, dat veel verkeer via de N61 door West Zeeuws-Vlaanderen 'sluipt' op weg naar en van België. Verder is het zo dat kosten nog moeite gespaard is om iedereen in de auto te jagen om over die weg en door die tunnel te gaan rijden. Bijvoorbeeld: Wie vroeger met de boot van Breskens naar Vlissingen voer en dan gewend was trein of bus te nemen is tegenwoor dig veel duurder uit. Eerlijk gezegd is het ver voer per bus door de tunnel best goed geregeld. Maar blijkbaar wil men het gemak van zijn of haar auto gewoon niet kwijt en daar moet het landschap en de natuur zich daar maar aan blij ven aanpassen. Door: Geertje v.d. Krogt Je kunt ook de weg aanpassen aan het land schap. Ik bedoel hiermee niet de N61 land schappelijk inpassen, want een 80 meter breed asfaltcomplex laat zich niet landschappelijk in passen, maar je kunt wel de weg aanpassen aan de schaal en de landschappelijke elemen ten eromheen. Wij vinden het ambitieniveau van Rijkswaterstaat op dit vlak onvoldoende. De aanpassing van de N61 heeft grote impact op het landschap en grote impact op het ecologisch systeem, dat laatste voornamelijk rond de Braakman. In plaats van het berekenen van het wettelijke aantal te compenseren vierkante me ters (6,9 hectare), zou men beter onderzoeken met welke maatregelen de ecologische structuur van West Zeeuws-Vlaanderen het meest gebaat is. Bovendien is het nogal scheef als iedere re creatieondernemer in West Zeeuws Vlaanderen, die 1 hectare wil uitbreiden moet investeren in 2 hectare groen om de balans tussen zogenaam de rode en groene functies in evenwicht te hou den, als Rijkswaterstaat de weg ernaartoe voor al 'sober en doelmatig, lees zonder groen' in richt. Bij de aanpassing van de N61 is grof gere kend minimaal 70 hectare extra rode functie ge moeid. Een recreatieondernemer in West Zeeuws-Vlaanderen zou daarvoor ruim 2,3 mil joen euro aan groen voor moeten bijdragen. En Rijkswaterstaat 17

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 19