STEUNPUNT NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE(NME) ZEEUWS VLAANDEREN natuur- en milieuweek in de Braakman Natuur- en milieuactiviteiten bij u in de wijk? Met groepen kinderen de natuur in? Een vlin dertuin bij uw verzorgingstehuis? Natuur(groot) ouders in de klas? Een natuurspel op de cam ping? Het Steunpunt Natuur- Milieueducatie (NME) is in alle drie de Zeeuws-Vlaamse ge meenten een aanspreekpunt voor natuur- en Milieueducatie. Het verzorgt trainingen en leent materialen, leermiddelen en leskisten uit. Het helpt bij projecten en is graag betrokken bij het opzetten van natuur- en milieuactiviteiten in de regio. Dit alles samen met andere organisaties op gebied van natuur- en milieu, maar op ook ander gebied. Natuur is immers plezier voor allemaal! Het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen is al sinds ruim zeven jaar betrokken bij allerhande activiteiten op natuur- en milieugebied in de regio. Het gaat daarbij om educatieve activiteiten, activiteiten waarbij iets geleerd wordt. Hoewel, geleerd, vooral ook ge noten en plezier gemaakt. Want leren doe je pas echt als je er lol in hebt. Zo lenen jaarlijks tientallen scholen de leskisten van het Steunpunt. Kisten met materialen, boe ken en cd-roms, waarmee in de klas aan de slag gegaan wordt. Of liever nog, vooral buiten, want natuur is immers vooral buiten te vinden. Om ervoor te zorgen, dat het veldwerk ook leuk blijft, traint het Steunpunt zgn. natuurouders. Die begeleiden de leerlingen in het bos, bij De sloot, op het strand, en ondersteunen op die manier de leerkrachten, die het vaak al druk genoeg hebben met hun gewone werkzaamhe den. Om scholen nog wat enthousiaster te maken zet het Steunpunt elk jaar een zgn. Natuur- en Milieuweek Zeeuws-Vlaanderen op. Daarin kun nen scholen kiezen uit een keur van activiteiten op natuur- en milieugebied: een bezoek aan een melkveehouderij, een excursie in de Braak man, een rondvaart op de Westerschelde, een fietstocht in de polders bij Hoofdplaat, kortom, natuur naar keuze, en dat allemaal gratis. Voor het voortgezet onderwijs worden al sinds jaar en dag met bedrijven zgn. afvalfietstochten uit gezet, waarbij leerlingen in kleine groepjes gaan kijken hoe die bedrijven hun afval verwer ken. Overigens is het Steunpunt niet alleen actief in het onderwijs. Graag werken wij ook samen met de natuurverenigingen. Zo wordt met onder meer 't Duumpje en de Steltkluut jaarlijks een brochure uitgebracht met alle excursies en an dere activiteiten in de natuur. Deze is gratis te verkrijgen in gemeentehuizen, bibliotheken, be zoekerscentra en op vrijwel alle campings en recreatiebedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. Daar naast kunnen natuurlijk ook de natuurverenigin gen gebruik maken van de (veldwerk) materialen en leermiddelen van het Steunpunt. Voor de recreatiesector is een zgn. koekeloer- kar ontwikkeld: een kruikoe met materialen om jeugdige gasten op speelse en ongedwongen manier de natuur te doen ontdekken op en rond de mini-campings. Ook deze is trouwens, net al alle andere materialen, gratis te leen bij het Steunpunt. Kortom, mocht u zelf iets in de wijk of op het dorp wilt ondernemen, - een afvalactie, een kin dervakantieweek, een natuurfietsroute uitzet ten - dan kunt u te allen tijde contact opnemen. Graag doen wij dat in nauwe samenwerking met de natuurverenigingen om de krachten te bundelen. Voor meer info kunt U ons bellen 0115- 478106. Uiteraard kunt u ons ook op het web vinden: www.nme-zvl.nl Tot gauw! 16

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2004 | | pagina 18