Colofon Inhoud De Steltkluut Uitgave van Natuurbeschermingsvereni ging "De Steltkluut" verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermel ding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie 2012 20,00 contributie, en andere betalingen te voldoen door overmaking t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut,Terneuzen Rabo Axel/Terneuzen rek.no: 13.66.05.540 Voor België: PCR: 000-1666970-25 Adresgegevens: Postbus 319,4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl info@steltkluut.nl Contactadressen Werkgroepen Planologie A. Paauwe G.v.d. Nissestraat 48,4532 AE Zaamslag Vogels A. Wieland Liniestraat 13,4561 ZS Hulst 0114-317026 Landschapsbeheer Bomen L. Calle Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-617416 Planten P. Maas Rembrandtlaan 11,4532 HPTerneuzen 0115-617004 Insecten J. de Bakker Past. Willemsstraat 5,4586 AJ Lamswaarde 0114-690482 Jeugd van 6 tot 12 jaar M. Spruyt Notendijksepad 2,4583 SZTerhole 0114-314280 Jeugd van 12 tot 16 jaar S. Dobbelaar Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-617416 Jeugd vanaf 16 jaar B. van der Maas, Julianastraat 24,4581 AP Vogelwaarde -10755586 Steltkluut In de schijnwerper 2 Goude Zirizaag nieuwe natuurgidsen 3 Voorjaars- en najaarsvergadering 4 Het jaar van de bij Onderzoek zandbijen Overwinterende klapekster Waarnemingen Weidevogelproject Cradle to cradle Agenda t Stekkertje 5 6-8 9 10-11 12-14 15 16-17 Voorjaarsbijen 1 Wateroppervlak 2-3 De wolf in ons land 3 In mei.. 4-5 Het broeikaseffect 5 Recycling van plastic Milieustraat 6 De bloem met de vele namen 7 Bestuur: A. Paauwe, voorzitter voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris secretaris@steltkluut.nl 1/1/. Wisse, penningmeester penningmeester@steltkluut.nl Leden K. Rijk, R. Goossens, R. Kregting Redactie: redactie@steltkluut.nl Website: webmaster@steltkluut.nl H. Hamelinck Excursies: excursies@steltkluut.nl Verenigingsruimte: Walstraat 7,4531 ED Terneuzen 0115-61 74 16 openingstijden: woensdag 10:30-17:00 uur zaterdag 10:30-16:00 uur ISSN 1875-1385 Uiterste inleverdatum voor de kopij: 01 -05-2012

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 2012 | | pagina 1