- Ï8 - billijkend, liefderijk gedrag te trachten bezitter te wor van de liefde en achting der schooljeugd en deze daardc bij haren pligt te houden. Mogt desniettegenstaande eeni leerling zich bij herhaling vergeten, dan zal de onderwi zooclanigen leerling aan den Schoolopziener, Bur genie es te of Plaatselijke Commissie van toezigt bekend maken om oc door dezen onderhouden te worden of zoo zulks niet baal met schande uit school te worden gezet, terwijl de. Oude* verpligt zullen zijn het schoolgeld in dat geval tot aar het einde der maand te betalen. Art.12 De Onderwijzer zal onder goedkeuring van den Schoolo] ziener vervaardigen a. Eene tafel van werkzaamheden om in de school te wore opgehangen. b. Eenige huishoudelijke bepalingen oil telken maande te den voorgelezen, welke moeten behelzen 1. Eene korte herinnering der pligten van de kinderen jegens hunne Onderwijzer en medeleerlingen. 2. Opgave der uren-op--wedrfce de- se hoo li ess en beginnen i eindigen 3» Regeling en vcrdeeling der werkzaamheden gedurende schooltijden c Aanwijzing van belooningen en straffen en 3» Eindelijk alle zoodanige bijzonderheden als- hierin v< der geschikt zullen voorkomen ter bevordering van he hoofddoel: vorming van verstand en hart. (De bijbehorende "Instructie" zullen w een volgende keer opnemen.) KWADENDAMME A. DE B'

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1966 | | pagina 11