- 52 - PROVINCIALS BOOT TE BORSSELE (Vervolg van biz49) Op zaterdag 11 april 1891 werd tussen Goes en Borssele een omnibusdienst geopend, die vanuit .de beide plaatsen viermaal per dag vertrok. Deze dienst bracht ongetwijfeld gemak en voordeel voor reizigers van of naar de tussen liggende dorpen en voor hen, die met de Provinciale boot bij Borssele aankwamen, liet het oog op dit laatste werd deze dienst in het leven geroepen. Hij heeft echter niet lang bestaan: een maand later werd hij wegens gebrek aan passagiers al gestaakt; alleen op dinsdagen bleef er nog een wagen rijden van Borssele naar Goes v.v. in verband met de te houden markt in Goes. In juni besloot de gemeenteraad van Borssele, over te gaan tot begrinting van de weg, leidende van het dorp naar het stoombootveerindien daarvoor een renteloos voorschot uit de provinciale fondsen zou worden verkregen en vanwege de provincie een geschikte aanlegplaats werd gemaakt. Het doel der wegverbetering was derhalve de be vordering van een steiger of ponton, waarnaar men nu al zo lang, sinds 1867, had uitgezien. Voor het personeel van de veerdienst en de vele reizigers (zomerdienst lo91 totaal 2261; idem 1892 2487 passagiers) was het inderdaad te hopen, dat een gunstige beschikking zou worden genomen. Het viel echter anders uit, want G.S. wezen liet verzoek afgewichtige bezwaren verzetten zich tegen de oprichting van een steiger bij dijkpaal 27 In 1892 kwam weer ec-n adres binnen bij G.S., nu van in woners van EllewoutsdijkDriewegen, Oudelande en Ovezande gesteund door de gemeenteraden van Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk, om aan of bij de haven te Ellewoutsdijk een aanlegplaats te doen bouwen. De adressanten en de burge meester van Ellewoutsdijk wendden zich tot de Kamer van Koophandel te Terneuzen met het verzoek, instemming te be tuigen aan het adres. Na breedvoerige discussie over het voor en tegen voor Terneuzen, werd overwogen, aan adressanten to ken nen te ge-ven, dat inwilliging van hun verzoek niet in het - 53 - belang van Terneuzen zou zijn, daar het dikwijls zowel te Vlis singen als te Terneuzen de zo gewenste aansluiting met de treinen zou doen missen; de Kamer van Koophandel was wel be reid, de pogingen te ondersteunen, die leiden konden tot het verkrijgen van een subsidie voor een afzonderlijke dienst Ter neuzen - Ellewoutsdijk, in verband met tramwegplannen Elle woutsdijk - Goes. Het schrijven werd eveneens doorgezonden aan de gemeenteraad van Terneuzen, die het adres behandelde in de raadszitting van vrijdag 29 juli 1892. De heer Visser zou dit verzoek gaar ne steunen en ook de voorzitter en de andere leden van de Raad waren deze mening toegedaan, doch alleen dan, als een boot voer van Terneuzen naar Ellewoutsdijk en terug, evenals Hansweert - Walsoorden. Daar het verzoek in behandeling was bij G.S., werd het schril ven voor notificatie aangenomen. G.S. deelden in de zomervergadering aan Prov. Staten mee, dat het adres in handen gesteld was van de Commissie van Toe zicht voor de Stoombootdienstaangezien er nog andere auto riteiten geraadpleegd moesten worden, stelden zij voor, hen te dezen aanzien dilligent te verklaren. Op 10 november 1893 werd door de Staten besloten, bij Bors sele een steiger te doen bouwen. BRONNEN - Archief R.VJ.S. Terneuzen. - Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan- deren, de volgende nummers: 14 October - 5 december 1885 25 mei - 20 juli - 2 november 1887 15 april - 23 mei - 6 juni 1 juli I89I; 6 januari - 18 en 25 juni - 30 juli - 3 september - 5 en 19 october - 5 november 1S92. - "Geschiedkundige Plaatsbeschrijving van Vlissingen"door EPWinkelrnan KRUININGEN W.H.A. DE VELD

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1966 | | pagina 3