VARIA OVER NAPOLEON De Heer P. Rijk schrijft een stukje in antwoord, op de brief van de Heer W» van den Dries, waarin hij betoogt, dat de gehele oever van de voormalige Schenge door mili tairen bewaakt werd, zoals de kustlijn in 191^- - 1918 en in 19^0 19^5 militair bewaakt werd Ten overvloede wijst hij op een oproep van 10 juni l8o8 aan de Landdrost, waarin staat, dat 300 manschappen in het cantonnement zou den worden gelegerd, plus nog 80 man van Nieuwdorp. Na de invasie van l809 moeten er daar nog veel meer gelegerd en ingekwartierd zijn geweest. Verder schrijft dhr. Rijk: n°P hofstede, waar in l8l0 Hubrecht van 't Nesteinde woonde thans dus Freek de Jonge is in l8*f7 mijn schoon moeder geboren. Haar broer Marien (die ook mijn oom is ge weest), is daar enkele jaren later geboren. Oom Marien heeft mij destijds alles haarfijn verteld. Het werd alles ook door mijn schoonvader bevestigd. Nu ligt er tussen l8l0 en 1900 een tijdsverloop van 90 jaar. Behalve Hubrecht van 't Nesteinde hebben daar nog als boer gewoond: Jan van {t Westeinde, Pieter van ?t Nes te in de en Marien de Jonge. Heel gemakkelijk zijn door de diverse bewoners wijzigingen in de gebouwen aan te brengen, vooral als de tand des tijds 90 jaar knaagt l Daardoor zul len de bedoelde insnijdingen ook voor het nageslacht ver loren zijn gegaan." OVEZANDE P0 RIJK Azn De redactie ontving van dhr. A. de Smit te Eindhoven bericht, dat hij ook nog een en ander ter aanvulling of verduidelijking aangaande deze zaak kon meedelen. We hopen dit in de volgende jaargang ter afronding van deze kwestie te kunnen plaatsen; tot onze spijt hebben we de uitleg van dhr. De Smit nog niet ontvangen. - 55 - DlERENBES C HERMING Tegenwoordig zijn er vele personen en instellingen, die zich op enigerlei wijze bezig houden met de bescherming en verzor ging van dieren. Daarnaast wordt getracht met behulp van al lerlei wettelijke maatregelen de dieren tegen een onjuiste behandeling te beschermen. Zo mogen b.v. bepaalde vogels al leen worden geschoten, wanneer men in het bezit-is van een daarvoor geldige vergunning. Overtreding van, deze wettelijke bepalingen is zelfs'strafbaarHet is haast ondenkbaar, dat in vroeger jaren strafbaar waswanneer men weigerde te hel pen om bepaalde schadelijke vogels in aantal te doen minderen Een en ander blijkt -uit een openbare bekendmaking van het ge meentebestuur van ©-Gravenpoldergedateerd 2k april 1822, welke bekendmaking ik al snuffelende in het oud-archief der gemeente tegen kwam. Deze bekendmaking had de volgende inhoud: Waarschouwing. Op Woensdag, den 1 Me ij l822 - Woensdag den 5 Junij - Woens- "dag den 3 Julij en op Woensdag den 7e augustus en dus op ie- "dere eerste Woensdag in de vier eerstkomende maanden heeft "het gemeente bestuur van 's-Gravenpolder en Zwake belegt "schouwing op de wering van alle Eksters, kraaijen, kaauwen, "Vlaamsehe Gaaijen, Woud- of Valduiven en Musschen, wordende "derhalven van alle gebruikers van Landen, Boomgaarden, "plantagien, Tuinen en huizen, hetzij deselve Eigenaars, "Pachters, baandersof huurders dier goederen .zijn, alsmede "alle Directien over kerken, Thorensen dergelijke gebouwen, gewaarschouwd en vermaand om alle de in dezelve aanwezige "Vogelnesten van voorzeide soorten te verstoren en uit te "halen, en zulks of deselve gevonden worden in Boomen, hagen "struiken en der ge lijken, of wel onder de daken der gebouwen "- zullende de nalatige vervallen in de straffen op het over "treden van het reglement gearresteerde bij de Edele Groot AchtbHeeren Gedeputeerde Staaten van Zeeland den 1 Octo- "ber l8l8, voorkomende in het ^-e boek, kapittel 2, eerste "klasse van het nog vigerend wetboek van misdaden en straf- "fen, en de daaruit voortvloeijende boeten komen geheel ten "voordeel© der plaatselijke kas." f s -GR AVENPOLDER JNALP AVE

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1966 | | pagina 4