.5 ting van 2decim. perKilogr. Impost, nog extra ordinair, volgens een keizerlijk decreet met 2 decimcs impost verhoogd, dus 4 deeimes per Kilogr. Voornoemde Impost; niet tegengaande alle gedane vertogen moest door hun nog da delijk in konrant betaald worden dus waren gemelde Heeren niet alleen hun Zout, maar nog het geld van den Impost daar bij kwijt. Geleverd in December 1813 en February 1814, in requïiitïe van Anth. van Deinfe, M VLiebert en N. J. van Soelen 300 Metres Luikfe Saaij. 2j2jBlaauw Laken. 165Grijs dito. 3 42Karfaaij, 465JWitte dito. NOTA: der. requifitie door den Gouver neur voor VIn Fm gtn cn Veert gedaan: 98342 Kilogrammes Hooi. Voor vere: 40 Overdekte Wagens met bosfehen Scroo voorzien. 30 Opene Wagens 220 Losfe Paarden voor de Artillery. 130 Koeijen. 9 Osfen. 60 Schapen. Voor *3*( 16 Voor vlissingen. 3600 Eiken dennc planken met 2 vat. Spijkers. 3350 Osfen. 2486 Varkens. 5000 Kilogr. Buskolen. 150Menie. CooSergie. 82Varkenshaar. 1000 Boomftammen. 266 Riem Kardoes - papier. Voor de Marine. 1158 Kwintalen Tarwe. 600Erwten en Boonen» 500 Varkens 300 Koebeesten 20000 Kilogrammes Zout. Deze requifitie waartoe 150,000noo- dig zou geweest zijnbefloot de regering een parig, den Prefect den aankoop daarvan affe- flaan, die daarover zeer misnoegd was, endaar op volgde het bevel, dat ieder huisgezin, zich voor o maanden van levensmiddelen moest voorzien. Door de graanhandelaars zijn in on- derfcheidene requifitlen geleverd, alsmede door particulieren Serlé en zonen. J. Ciebrand. A. L. Janfen3* van de Leije P, F. Lot) fen. J. yan den Bos ft, Gebr. Tak. P. de Kloed. S Serie Blttaubeen J* P. Brottwer. J. Ci Fredericks. 4. DE HEEREN LAKENKOOPERS,

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 11