30 y* van den Heer en Mr. j. h. schor er, bene* vens nog andere Heeren hadden uitgenoodigd wa ren om aantehooren de requifitie van den gouver neur Gillijom van eenige notable Heeren de lom van 400,000 francs te vorderen voor ulti mo Maart 1814 °°k eischt hij tot fecuriteid zouden gerteld worden alle de directe Contribu- tienbedragende 600,000 francste betalen in 3 termijnen 5 Maartgeheel kontant 20 Maart, ultimo Maartde laatfte Tot vinding van bovengaande Som, waren de volgende Heeren benoemdte weten De Heer en Mr. M. E. C. FerfluijsJ. H. Schor er. Mevr. Wed. Slicher De Heer en Mr. A. v. DoornN. C. Lam- brechtfen. Mevr. Wed. HurgronjeMevr. ,Wed. Thibaut De Heer en Mr. D* Superville- Dusfel- dorp de Superville. F. ErmerinsJ. C. de Bruljn. Verheije van Citters. Prof de Fre- merij. Pred. Hurgronje. Doft. E. de Lang. F. Ifaczon De Heer A. Schippers. Schorer Rader ma- cher. G.D. Steengracht. J. J. Macquet. P. Acker mans. J. E van der Mand ere. L C, van Sonsbeek. SHendrix. J. A. Moens De Heer G. F. Meijners. A. de IFïnd. M» Tak. A. Fokker. Die zich borg moesten Pellen voor het te kort komende geld der In- en Opgezetenen, in de «C 3' de betaling hunner belasting over Ao. 1814. In deze benaauwde omftandigheid, befloten drie perfonen in Middelburg uit dit Eiland naar Holland wech te gaan om den toeftand be kend te maken, tot dat einde kochten zij een boot en bragten hem op eenen met ilroo bedek ten wagen, in den avond van den 23 Maart op de Duinen tusfehen Domburg en fFesthoven alwaar zij dien nacht dezelve bewaakten tot 's morgens dat de dag aankwam als toen den boot afwerkten beneden aan 't ftrand en in't wa ter bragten, begaven zij zich op Zee maar daar de branding zeer hevig was hadden zij veel werk om uit dezelve te komen, ook over kwam hun het ongeluk, dat een hunner over boord geflagen werd maar hem nog bij zijne kleederen vast gegrepen hebbende, kregen zij hem weder binnen de boot verder Zee inge- roeid zijnde, om naar Goes te komen, werd het mistig weer, zoo dat zij niet meer wisten waar zij warengelukkig bij het opklaren kregen zij een Engelfchen Kotter in 't gezigtwaar naar toe zij wenden en bij dezelve kwamendeze bragt hun op naar het Engelsch Admiraalfchip bij denRoom pot aan 'tVeergat liggende, aldaar ondervraagd werden zij naar Goes getransporteerd en hunne belangrijke papieren verder opgezonden naar Hollanddan daar 'er in dien tusfehen tijd zul ke gunftige uitzichten omtrent het innemen van deHoofdftad van Frankrijk zich op deden, be- floot men alvorens den uitflag dezes, niets tegen dit Eiland te ondernemen. Pen 6 April, had men teVeere op het hoofd eene

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 19