V E R H A A L, ECHT en OMSTANDIG BK ft GEPP1GTIGSTE GEBEURTENISSEN 1H HST ftlLARD WALCHCftlK X~Tet was in de maand Norembef 181$, dw ker gerucht fn het eiland ran walchbU* verfpreld werd dat de Franfchen Heiland* vóór den aó van die maand moesten evacué- ren en dat ook ditzelfde gelukkig evenement in dit eiland zoude plaats hebben Deze berigten maakten grooten Indruk op de gemoederen van velen der In- en Opgeze tenen in ons eiland, en met ongeduld wach- tede men, dat deze gebeurtenis, fpoedig ten onzen opzigte mogt bevestigd worden. Dan in plasts dat dit gefchieddevernam men door een Dag-order van den gouverneur Gtllii 9 datdaar Holland afvallig van bet franfcbe Rijk was geworden, oproerig werd verklaanl% en alle correspondentie met hetzelve ftiptellji verboden, ook om alle brief-wisfeling en be rigten tc beletten, de Land-Post opgehouden en alle communicatie met de andere eilanden geftremd bleefonder zekere bepalingen de Gouverneur dacht daar door dat de be rigten van de omwenteling in Holland aan de Ingezetenen van dit eiland niet kenbaar zotf» de worden ter bereiking van <Ht zijn oog- A merka

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 2