3 éu tegen den Yolgenden morgen, te Fllsftfb genm etn getal van a20 paarden moesten gele» verd worden, In het wand, en een man daar hij, en tevens eene order aan den Collone) der garde urhalne van Middelburg dat de Heer Th i ba ut de compagnie Grenadiers ook dien xelfden morgen om 7 uren op de Groote JMark$ Ónder de wapenston doen famen komenom door hem zeiven te worden geïnfpecteerd; ge lijk ook gefchiedde na de wapenfchouwing» Beval de gouvernenr den gemelden Collo- sel met zijne compagnie naar Vlisfinget» uit trekken. Men marcheerde tot aan de Viisfing* fchepoortt, maar aan dezeive genaderd zijnde» werd door bet nederzetten van de geweren eenparig het uittrekken der Stad geweigerd; de raeesten dezer Grenadier - compagnie waren ©f ingezetene Bofgers of gehuwde perfonen, en onderfcheidene die kinderen hadden op de aanvraging t waarom zij de Stad niet wilden uit trekken," was bet antwoord; wel binnen de Stad de ruste te willen helpen bewaren maar de eigendommenniet aan den moedwil vat) kwaadwilligen overlaten noch veel minder hunne vrouwen en kinderen konden veria* ten. De gonvernenr zijn listig oogmerk niet kunnende bereiken om binnen VlUfmgende» ze manfcbappen te krijgen, tot verfterking van het garnifoen, en de waarfchijnelijke defeufir der foneres zelve, was zeer gramliorig» hield nog een mondgefprek met den Collonel en Ka pitein om het volk ovet te halen. Deze trachtten hem te doen begrijpendat, ofTcboon *y al bereid waren hem te volgen dit niets be* An dai- duidde ingeval de manfchappen niet volgden, dat zij evenwel inflonden voor de bewaring dei fiedelijke rust binnen Middelburghierop reed de Gouverneur en prefect Pijcke onverrigter zake weg; de goede Burgerij trok af, en werd tot nader order bedankt. Dit voorval deed bij fommigen de vrees geboren wordendat deze zaak misfehien gevolgen zoude hebben. In de daad, die vrees was niet ongegrond, des nade- middags om 3 urenverfcheen op den Cingel aan de VIhftngfchcpoort een detachement franfehe foldaten benevens een detachement kannonniers en twee veldflukken, met twee kruidkisten, en vraagden aan den kommandant het binnen trek ken in Middelburgdat om 4 uren gefchiedde, men (lelde één kanon en kiuidkist in de Abtdij tlwaar het hotel van den Prefect was, en één op de Groote Markt de troupen betrokken het Stadhuis. De kommandant der gendar mes beval op gezag van den gouverneur den Kollonel der garde urbaine% om dadelijk, de manfchappen der Grenadier - kompagnie die geweigerd hadden om *s morgens uit te trekken te doen aanzeggen alle hunne wa penrustingen aan het huis van den Komman dant op de Haringplaats te bezorgen bene vens bun uniform; de goede Burgerij voldeed aan dit beveleenigen uitgezonderd. Een Grenadier brak bij het overhandigen zijner wapens zijn geweer in (lukkendaar waren er ook die bun uniform zeiven bekostigd had den en daarom weigerden om dezelve aftege- vcn. De heer Kollonel kreeg 4 man in huis en had (lads-arrest, de Kapitein 2 man, en eenige da-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 5