S Bie ons op 't durp Pier van 't Langeweegje, alias Pier van Rotterdam, was Pieter BOUDENS, geb. 12-12-1858 te Kwadendamme en over leden te Rotterdam 20-05-1929. Hij heeft een stortvloed aan rijmen en rijmpjes gemaakt, waarvan het gros in het Zuidbevelandse dialect. De man, die op 5 juni 1931 in het weekblad "Groot—Rot terdam" Zeeuwsche Editie zijn eerste stukje Bie ons op 't durp" schreef, noemde zich Pier VAN 'T HOF. Hoe diens werkelijke Van was, is nog niet achterhaald, maar Pieter Boudens was het niet Als ik de stukjes van Pier van *t Hof lees, lijkt het me niet allemaal Zuidbevelands toe; het kan ook zijn, dat Pier van 11 Hof op jeugdige leeftijd uit Zeeland weggegaan is en hisr en daar wat eigenmaak—Zeeuws te Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, is er een zekere B.P. die in "Ons Zeeland" (d.i. Gr. R'dam - Zwse ed.op z'n Zuudbevelands riempjes maakt. Weet een van onze lezers er weg uit? KWADENDAMME Hoe 'k toch *n riempje an *t dichten bin, VaoH er ine net intieds nog in, Da'k in mTn vers as passend slot Ok nog iemand bodanken mot. Het is de man van 't Spoorwegplan; 't Is dokter Jennie Weyerman. Ik brieng 'n hier nvn hulde en lof En 't mooiste blommetje uut m'n *of Dat steek 'k 'n gèrn op z"n oed, As bliek van dank voor aol z'n moed, 'etoond bij *t gTOote spoorwegplan, *Wir an ,,'jn Labrijn" is ruke kan. Al is voe mien as sampden boer Zoo'n riempje meèke Tn eelen toer, Ik 't wel over voe *n man As Dr. Jenny "Weijerman. /rIe leve lange in gloria! „En driewerf heil! hiep, hiep, hoera!' Pier van 't Langeweegje. voorschijn tovert. A. DE BDO -1 7- L Je mot nle gloove dtt het niks is, zo tnse te rmd schrievenl Sint di Noome Dies uit den tied is _0e was in Amerika) schrieven me nie meer in de fermieljeen vaneiges bluuft den ienktpot in de spinne j ie was biekant ttufedfoogd co vol nic dodden en vliegen t Mae z' et me 'evrogen en alia, noe doeTc'et dan mae. Al is 't noe mie de vrouwe ok nie zoo goed. Mie rukken ievalligen weer lelt ze mae stief in bedde. Als mae steken in d'r rikke en di trokt glad deu d r lief en mae sinteren I Me smaeren noe moe mie groene zeepe op d'r rik en d'r wezen, en kouplaaisters op d r schoften, mae 't elpt nie vee. Neent, 'tis niks e lae; wulder ouwentjes bèn glad uut den tied erocht. En Ie mot teegswoordig al lank i blie wezen i de guus Ie nie omvarre loopen. Ee? Dat è'k toch aars ekend, weet iel A' je vroeger niet dee wi d'en ouwen tegen Je zee. kree je trek mie 'n ende 'out op je pooke.En noe loopen ze 't 'uus uut. en 'n finten en keeren dazze dan 's ènl Ik zegge mae, wat 'ei J er noe nog an om te leven? Ee? De beste boereplekken bin feiiet'eslogen;'tis toch «en aorlgen tied. Mie die banken dkze sprienge mae of t glad niks is, en je weet effen of nie wae je mie Je centen mot bluven. Nie. dat ik noe centen zon in,'oor,dat nie, mae moeie picte die ei nog i wat en z' is *t er toch zó benauwd voe. Pier ik 'eette nae d'r.mó Jebegrlepen Pier, zee ze, m'n centen die 'ouw Ik tuus. k ze in de bedstee, wee in 'n ouwe kouse, krek as dat opa bie z'n leven 'e doen eit. Dienk jie soms dé k m n kos centen nae 'n banke zi briengen? Man, dan bi je ze trek kwiet dk. En jie zA toch laeter nie van mien kunne zeggen, dJe g(n cent van ni n geurrevcii eit* Kiek, docht ik, das noe nog 's 'n flienkwuuf 1 en *k 'et 'r'ézeid dk. faoele, ik 'e zeid, ouw jie je centen mae dichte onder Je lief, dan is 't zeker da Je ze nie kwletrocht. En ik 6k nie, docht ik t er bie, mae dat èk nie 'ezeid, weet Ie? Wan die ouwe wuven bin ailegaere zo wandocbtlg, en ze zou dienken dik op d'r dood zat te wachten, en da's glad gin waer; k aunne d'r 'onderd Jaer. Allé, 't bladje is awee vol. Mie de vrouwe Is t n bitje beter; ze lel nog wè op bedde, mae ze jink nie meer z6 van de piene, en d r net elt ze nog zes stil ten mie krupvet in'eslogen. Dns di zi we g&cn, ee 7 Tot kommende weeket omo wam »x hop

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 10