-28- Van den «uwen en den nléawen tied. 't Wcsténde van ons Goessche Is^nd Is eindellienge is uut den brand. 't Ei lang eduurt, dat is wè wèr; Mé 't groote pan is noe toch. Idèr. Al ei „Labrijn" *t nqg wat betwist» Me binder noe mie op'efrischfc. A 't zóomedeemen winter wordt. Dan emnie alleene nog te kort, De nieuwe mode: electrisch liaht; JMè da'e gelokkig ok in ziekt A'k eventjes zoo stille steè Dn. is m'n oogen litte heè Van rechts nir links, zoo wied eai aied, Dan vrecg ik: wir is toch den tied Toen ïcr in 't. land gin spoor wegt ,wacr As 't tfèrre gin menseh *11 hrante laj». Mer zelden .Jii r de stad toe goengj. Mie klompen op den dosvloer stoeng? '•fc Was toen van „Bpsseler Tnir „Ai^wootk' Bekanfc 'n relzc as niddc „W;cstr\ 'Alleene Pier Spruit ,dc Postiljon, Was een die."'ter goed'tegen kon. Most 'ju aor somtieds nir „Ellesdiek" Dan was 'n twee, 'drie deègen ziek. „Pier Spruit" die ree :inie z'n „Merie" Voe de onwe groote tilberic, Mè deègliks mie de post nir stad; Al was 't nog zoóTn beslikte pad. A. waaiden ooi de boomen krom .„Pier Spruit" die was op tied wee vrom. De koopman die geleure most, Den .celen dag op echrecle koet, A.baggerende deur 't zwèrrc zand, Zag ok z'n peren dir in 't land. Dat aoles is nor. achter 't gat, +Te kun noe. makkelijk "van uut stad, Dn nóg wel op je dooie gemak Ba zonder „stuten" in je zak, Op één dag 't cele eiland rond; 'Dan mik je 't nog niet erg bont. "Van jpRilland" 'tot den. „SJocschen dam", Van de „Stcrt" "tot Biczclingschen ham.", Per autobus of mie den trein, *t Ts mer ,.'n wupje" en 't ried er fijn. Wan slechte wegen bin d'r mie; Dat zeg. 'k ïcr nog even bie. -29- Noe 'k toch 'n riempje an *t dichten bin, Vaolt er me net intieds nog in, Da'k in m*n vers as passend slot, ök nog iemand bedanken mot. Het is do man. van 't Spoorwegplan; Tb Ia dokter Jennie Weyerman. Ik brieng 'n hier mTn hulde en lof fin 't mooiste blommetje uut m. n of Dat steek 'k vn g£rn op z'n oed, As bliek van dank voor aól z'n moed, 'etoond bij vt groote spoorwegplan, Wir an .,'n Labrijn" is., ruke kan. Al is voe mien as simpel en boer Zoo'n riempje meèke 'n eelen toer, Jk 't wel over voe'n man As Dr. Jenny Weijerman. tXe leve lange- in gloria! fondriewerf heil! hiep, hiep, hoera. J9Z 6 Pier van LangeWeegje. Het R.-K. Ziekenhuis tc Goes1. Een juichkreet klonk door t Goessche laud. Van Oost- tot Westcrschcldcstrand Van ,,'t Catsche Veer" tot „EUcwoutsdijk" Gaf iedereen van vreugde blijk, Toen 't Roomsehe werk zoo kloek en [struiscli: Het „St. Joanna-Ziekenhuis", Die parel van Zuid-Bcvclaud, Die sell it ter en zal als Diamant. Dc poort ontsloot Voor iedereen. De kranken noodt, tot binnentrêcn, *t Zij Katholiek of Protestant, Van hoogen of vnu lagen stand; Zoo jong als oud en groot of klein, Hoe zwaar hun lijden moge zijn, Om naar alouden Roomschen trant -T-. Dat is door liefdezustejshand Verpleegd tc worden naar den cisch, Wat ieder stelt .op hoogen prijs. Wie ooit zoo'n Zuster bezig zag -Al was 't ook maar écn enkelen dag Zag vaak tot z'n ontroerenis, Wat ware. naastenliefde is. r— Moge 't Ziekenhuis .in 't Goessche land, Die kost'brc gift ü.it Godes hand, Eedieni door zusters vroom cn rein, Het Zeeuwsche land ten zegen zijn. lanrr P- VAN BOTTERDAM.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1984 | | pagina 6