Bossen op Walcheren, een kwestie van tijd populier bestaat bij de houthandel veel belangstelling. Populierenhout is vrij van geur en hars en wordt daarom veel gebruikt voor luxe verpakkin gen van bij voorbeeld fruit. Daartoe worden de dikke stammen verwerkt tot fineer. Veel Zeeuwse populieren worden zo uitgevoerd naar Israël en het Midden-Oosten om daar tot sinaasappelkistjes te worden verwerkt. In natuurbeschermerskringen heeft men doorgaans weinig waardering voor populierenbossen. De ondergroei van dit bostype is meestal erg een vormig en bestaat hoofdzakelijk uit ruigtekruiden als brandnetel en fluite- kruid. Dat heeft te maken met de geringe ouderdom van deze bossen en met de voedselrijke bodem, waarin zaden van bosplanten ontbreken. De meeste populierenbossen zijn immers pas enkele decennia geleden aange plant op voormalige agrarische cultuurgrond. Toch hebben sommige po pulierenbossen een zeer goed ontwikkelde broedvogelbevolking. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de populierenbossen in Zuidelijk Flevoland. Bijzondere bosvogels als appel vink. wielewaal en kleine bonte specht bereiken hier dichtheden, die tot de hoogste van Nederland beho ren. In Zeeland is de broedvogelbevolking van de populierenbossen door gaans armer. Dit heeft weer te maken met het geringere areaal van deze bossen en de grotere afstand tot oude bosgebieden, van waaruit de bosvo gels de nieuwe gebieden kunnen koloniseren. Daarnaast hebben populierenbossen ook een belangrijke landschappelijke functie te vervullen, zeker in een gebied en een tijd waarin er een groeien de maatschappelijke behoefte bestaat aan meer bos. Populierenbos groeit immers erg snel: binnen enkele decennia zijn de bomen volwassen en heb ben zij een hoogte van tientallen meters bereikt. Eiken, beuken en essen doen hier drie tot vier keer zo lang over. Daarom zijn populieren prima bomen om de bosaanleg mee te beginnen. Het nieuwe bos op Walcheren In de komende tien jaar zal op Walcheren in het kader van de onlangs in uitvoering genomen ruilverkaveling ruim 250 hectare nieuw bos worden aangeplant. Daarbij zijn recreatie, natuur en houtproduktie de belangrijk ste functies van dit bos. Tot zover zijn de plannen en het beleid duidelijk. Maar daarmee zijn op zijn best de grove contouren voor het nieuwe bos getrokken. De invulling moet nog verder gestalte krijgen. Hieronder wil ik proberen -geheel op persoonlijke titel natuurlijk- hiervoor een voorzet te geven. Vanuit de recreatieve invalshoek is er een duidelijke voorkeur om het nieu we bos zo snel mogelijk in zijn volle omvang gestalte te geven. De bele vingswaarde van jong opgroeiend bos is gering en pas als er in een bos dikke en oude bomen staan wordt dit als echt bos ervaren. Anderzijds vraagt de ontwikkeling van natuurwaarden in het bos veel tijd en die moet 99

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 101