Voorwaarden onder welke de boekerij toegankelijk is. ie volksbond-bibliotheek te Domburg met 1959 het verplichte percentage van de contributies naar het hoofdbe stuur overgemaakt. Het kasboek, dat dan pas weer sinds 1970 aanwezig is. vermeldt nog een enkele verspreide afdracht, doch na een laatste storting in 1979 van 45.90 gaan beide hun eigen financiële weg. Tot 1926 betaalde men aan leesgeld slechts één cent per week per nummer, wat bijvoorbeeld in 1903 een opbrengst gaf van 12,24. Momenteel is de prijs een kwartje per boek. ook voor recent verschenen exemplaren van hoog gehalte. Wat betreft de leesgelden was 1982 een topjaar: 4234.40. Daarna loopt het aantal lezers, en daarmee de leesgelden, terug: in 1994 blijkt nog maar voor 2692.30 uitgeleend te zijn. Het vroegere boekenbezit Er is slechts één vroege catalogus bewaard gebleven, die uit ongeveer 1912 zal dateren, want de tijdschriften zijn vermeld tot en met het jaar 19117 De catalogus is verdeeld in vier afdelingen: tijdschriften, weten schappelijke werken, jeugdboeken en romans. Bekende namen van tijd schriften zijn Eigen Haard. De Prins, De Aarde en haar Volken, en de lerste bladzijde van ■en bewaard gebleven, roege catalogus. Door den kastelein worden op aanvrage boeken ter lezing verstrekt buiten het Volkskoffiehuis. IN DE ZAAL worden boeken en plaatwerken GRATIS ter lezing en inzage verstrekt. De "prijs voor ieder boek dat buiten het Volkskoffiehuis wordt gelezen, bedraagt I cent per week. Ingeval ter lezing medegenomen boeken door slechte verzorging in vuilen of ontredderden staat weder worden ingeleverd, is de kastelein bevoegd, gedurende een of meer weken afgifte van boeken te wei geren aan "hem of haar, die voor de verzorging aansprakelijk was. De nummers, met gemerkt, worden alleen afgegeven aan per sonen, ouder dan 18 jaar. Gelegenheid tot het aanvragen en inleveren van boeken bestaat Van 1 April tot 1 October, iederen Zaterdag des namiddags van 24 en van 79 ure Van 1 October tot 1 April, iederen Zaterdag des namiddags van 2—4 en van 6—8 ure. Gelegenheid tot het gratis lezen van boeken in de zaal van het Volkskoffiehuis bestaat dagelijks zoo lang dit laatste voor het publiek toegankelijk is. Deze Catalogus is tegen den prijs wan 10 cents bij den kastelein verkrijgbaar. 83

Tijdschriftenbank Zeeland

Walacria | 1995 | | pagina 85