Koningin wandelt door coupure Op drie plaatsen zandsuppleties (vervolg Weversinlaag) waterschap. Het dagelijks bestuur van water schap Zeeuwse Eilanden staat dan ook posi tief tegenover het verzoek. Eind maart a.s. beslist de algemene vergadering hierover. In de Weversinlaag is in 1992 al een Regiwa-pro- ject uitgevoerd. Er zijn toen enkele kwelput- ten geplaatst en er is gebaggerd met het doel een betere doorstroming te verkrijgen. Ook zijn er in 1992 oeverbeschermende maatrege len getroffen. Destijds is bij het baggeren een groot deel van de waterbodem overgeslagen, waarvan uit oogpunt van eutro- fiëringsbestrijding het slib verwijderd zou moeten worden, maar waarvoor toen geen geld beschikbaar was. Het nieuwe project bestaat uit het baggeren van dit slib, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren. Op 14 mei vindt de officiële ondertekening plaats van de overeenkomst Regionale Samenwerking Zeeland voor het Zeeuwse deel van de Grootschalige Basiskaart Neder land. Belangrijke Zeeuwse gebruikers van de kaart, zoals de waterschappen, de DeltaN, PTT-Telecom, de waterleidingmij Noord-West- Brabant, de provincie Zeeland, de haven schappen, de Zeeuwse gemeenten en het Kadaster zijn de samenwerkende partijen. De algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden neemt over de eigen participatie eind maart een besluit. Drs. W.T. van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland, is als spreker uit genodigd op de bijeenkomst. Hij is voorzitter van de landelijke werkgroep die een regio naal samenwerkingsverband op dit gebied propageert. De Grootschalige Basiskaart Nederland, kort weg GBKN, is een digitale kaart. Hij komt door middel van luchtfoto's tot stand. Het Kadaster zorgt voor het vervaardigen van deze uiterst nauwkeurige digitale kaart en beheert en onderhoudt hem. Overheden èn bedrijfsleven gebruiken hem als basiskaart, waaraan zij hun eigen gegevens op het gebied van onder andere de infrastructuur toevoegen. Zo voegt het waterschap eraan toe welke waterkeringen, wegen en water lopen het in beheer en onderhoud heeft, waar de dammen en duikers zitten, waar de rioolpersleidingen liggen enz. Het waterschap beschikt daarmee over een schat aan informatie in zijn beheersgebied. De kaarten worden dan ook gebruikt bij de planvorming en besteksvervaardiging. De grootschalige basiskaart heeft een schaal met een bereik van 1:200 tot 1:500. Het water schap gebruikt hem in combinatie met drie andere digitale basiskaarten, namelijk de digitale topografische kaarten 1:10.000 en 1:50.000 en de digitale kadastrale kaart. Daarmee is afhankelijk van de toepassing een presentatie van gegevens mogelijk in een schaalbereik van 1:200 tot 1:100.000. De aanschaf van de grootschalige basiskaart is tamelijk kostbaar. Daarnaast zijn de ge gevens snel aan verandering onderhevig. Het doel van de overeenkomst is dan ook het actueel houden van de kaart tegen zo Op 30 april 1996 ontvangt Sint Maartensdijk koninklijk bezoek. De voorbereidingen voor dit bezoek zijn in volle gang. Langs de route die de koningin te voet zal afleggen, worden allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema 'Sint Maartensdijk door de eeuwen heen'. Omdat bedijking een belangrijk onderdeel is van de geschiedenis van Tholen, is het water schap Zeeuwse Eilanden gevraagd een pas sende bijdrage te leveren aan de uitbeelding van dat stukje geschiedenis. Het waterschap zorgt voor een coupure, die geopend wordt voor de koningin en haar gevolg. Die coupure sluit aan op een door schoolkinderen op die dag aan te leggen nooddijk van zandzakken. Zo ontstaat een uitgebreid waterkeringentafereel, dat een mooi beeld schetst van de rol die het water schap in de geschiedenis van Sint Maartens dijk heeft gespeeld. min mogelijk kosten. Zij komt in plaats van de overeenkomsten die tussen de individuele partijen en het Kadaster bestonden. Groot verschil met vroeger is, dat de ondertekenaars op basis van gelijkwaardigheid afspreken de mutaties bij het Kadaster aan te leveren en bepalen hoe het beheer en bijhouden ge beurt. Dat spaart kosten uit en vergroot de actualiteit van de GBKN. Bovendien kan dan een nog betere afstemming plaatsvinden over onderwerpen als aanpassing van de standaardinhoud van de kaart en de mate en wijze van mutatielevering. Het handhaven van de kustlijn is een taak van het Rijk. Het Zeeuws Overlegorgaan Water keringen adviseert de Minister elk jaar welke gedeelten van de kust voor suppletie in aan merking moeten komen. In het gebied van waterschap Zeeuwse Eilanden zijn dat voor 1996 het strand bij Oranjezon (Oostkapelle), de aanzet van de Veerse Dam ter hoogte van de Onrustpolder op Noord-Beveland en het strand bij de Burgh- en Westlandpolder (Schouwen-Duiveland). In eerste instantie heeft het Rijk alleen de eerste twee ver zoeken gehonoreerd. Onlangs is bekend geworden dat ook Schouwen-Duiveland dit jaar aan de beurt komt. In het voorjaar wordt 450.000 m3 zand ge spoten op het strand bij Oranjezon. Om de recreanten hun strandplezier niet te ont nemen, wordt het werk tussen 5 juli en 26 augustus zonodig stilgezet. De aanzet van de Veerse Dam krijgt 350.000 mJ zand. Daar wordt het werk zo nodig stilgelegd tussen 15 juni en 15 september. Bijzonder aan deze projecten is, dat het zand wordt gewonnen uit een zandwinplaats in de Roompot buiten de Oosterscheldekering. Onderzoek heeft uit gewezen dat de verdieping van dat gedeelte een gunstig effect heeft op de stroming die steeds weer een aanslag doet op het strand van de Onrustpolder op Noord-Beveland. Rijkswaterstaat laat de suppleties uitvoeren. De wijze van uitvoering van het werk gebeurt in overleg met het waterschap. waterwerker 10 maart 1996

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 10