aan moet meewerken. Hierdoor kan ons nieuwe waterschap meteen laten zien dat het in meerdere opzichten ook echt nieuw is. Natuur- en landschapsbelangen horen na drukkelijk bij de brede kijk van Zeeuwse Eilanden. Maar dat ontpolderen daarbij het wachtwoord moet zijn, wel dat zie ik echt niet zitten. Voor een dijkgraaf - ook al is die maar ad interim - is dat toch een gruwel. Overigens werd ik in de tijd van de strijd om de open of dichte Oosterschelde 'Mister Ever- dike' genoemd. Kustlijnverkorting is steeds mijn devies geweest! Mag er dan nooit een dijk naar binnen toe worden verlegd? Zeker wel, dat kwam vroe ger ook wel voor, maar dan alleen als dat uit waterstaatkundig oogpunt nodig was. Als geulen bijvoorbeeld zo dicht onder de dijk komen, dat dijkvallen zeer waarschijnlijk worden, dan zou tot zoiets - als alle andere Het is een goede gedachte van de redac tie van de Waterwerker om de dijkgraaf een column te laten schrijven. Voor de dijkgraaf is dit een prettige manier om z'n eigen ge dachten eens naar buiten te brengen. Want dat is nou het mooie van zo'n column, die wordt met naam en toenaam ondertekend, en geeft dus de persoonlijke ideeën van de schrijver weer! Nou, dan voor de eerste keer maar meteen raak. Mensen van mijn leeftijd en wat jonge re en oudere herinneren zich nog vaak en indringend de ramp van februari 1953. Eerst ging een golf van ontzetting over Nederland en een groot deel van de wereld, toen kwam een enorme hulpstroom op gang en daarna ontstond het motto: 'Dat mag nooit meer gebeuren'. Welnu, uit de periode van die enorme hulpverlening kwam de slogan voor Beurzen c dijken di een grote actie: 'Beurzen open, dijken dicht'. Aan die slogan van Johan Bodegraven heb ik vaak moeten denken toen ik naar aan leiding van het 'Herstelplan natuurwaarden Westerschelde' sommige krantekoppen las! Een van onze serieus geachte kranten schreef zelfs: 'In Zeeland worden de dijken door gestoken'. Wat een onzin! We hebben geen miljarden uitgegeven om Deltadijken maar even door te steken! Over kapitaalvernieti ging gesproken! Ik ben een zeer groot voorstander van com pensatie waar mogelijk van natuurwaarden die verloren gaan door de noodzakelijke ver dieping van de Westerschelde. Noodzakelijk, ja, wantte lang hebben wij Nederlanders de voordeur van onze buren op slot gehouden. Voor herstel van die verloren gaande ge bieden worden terecht plannen ontwikkeld waar waterschap Zeeuwse Eilanden van harte maatregelen falen of onmogelijk zijn - wellicht besloten moeten worden. Maar dan is het voor de veiligheid bittere nood zaak! Want daar ging het om bij 'Beurzen open, dijken dicht': veiligheid voor alles! En zo hoort het ook. De huidige en toekomstige vertegenwoor digers van het waterschap Zeeuwse Eilanden in het Bestuurlijk Overleg 'Herstelplan Westerschelde' moeten naar mijn idee van harte, hartelijk en hard meewerken aan dat herstelplan. Maar laat de polders bestaan, al zullen wellicht sommige delen hier en daar een ander gebruik kunnen krijgen dan een agrarisch gebruik, denk bijvoorbeeld aan een aanpak als 'Tureluur' op Schouwen. Dus met een variatie op het oude thema: Nederlandse en Belgische beurzen open voor het herstel plan en daarbij de dijken dicht en veilig'. maart 1996 3 «ruaterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 3