Enkele maanden geleden zijn alle leiding gevenden van waterschap Zeeuwse Eilanden bij elkaar geweest om wat betreft de stijl van leidinggeven op één lijn te komen. Geen overbodige luxe, want iedereen in het fusie waterschap komt daar binnen met zijn eigen bagage aan ervaringen en opvattingen. Vanuit het besef dat je pas optimaal extern kunt functioneren, als 't binnenshuis in orde is, is uitvoerig van gedachten gewisseld over het karakter van de nieuwe organisatie en met welke stijl van leidinggeven je het meeste uit de mensen kunt halen. De twee bijeenkomsten, waarbij elk ongeveer dertig leidinggevenden aanwezig waren, stonden onder leiding van en waren voorbereid door drs. B.J. de Reu, die als onderwijskundige problemen die zich daarbij voordoen, lijken op elkaar. Ik heb geen verstand van techniek en van de werkmethoden van het water schap, maar wél van mensen, processen en cultuurveranderingen.' Resultaat Leidinggeven gaat niet vanzelf en iedereen doet dat ook op z'n eigen manier. Zijn die verschillende stijlen in het kort te karakteri seren? En wat is of wordt de stijl van Zeeuwse Eilanden 'Je kunt globaal drie stijlen onderscheiden. Allereerst het leidinggeven bij wijze van uit zondering: er gebeurt veel ad hoe, de chef treedt eigenlijk alleen op als zich problemen voordoen. De medewerker krijgt veel ruimte, 'De organisatie bestaat niet, er bestaan alleen mensen' door Arend van der Wel, voorlichtei verbonden is aan het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. De Waterwerker had een gesprek met hem. Ben de Reu was onderwijzer en schooldirec teur, maar wordt tegenwoordig 'onderwijs manager' genoemd. Hij adviseert scholen op het gebied van organisatiewijziging en inno vatie. Zijn specialisme is organisatiekunde en organisatiepsychologie. Het RPCZ, zijn werk gever, kijkt nadrukkelijk over de onderwijs- muren heen. De Reu: 'We adviseren ook bij overeenkomstige ontwikkelingen in ander soortige organisaties. Het gaat toch altijd om mensen in organisaties. De processen die zich tijdens grote veranderingen afspelen en de zo lang alles maar op rolletjes gaat. Nadeel is natuurlijk de onzekerheid bij medewerkers, maar ook dat dingen zomaar fout kunnen gaan en daarna - te laat dus - pas worden aangepakt. 'Iedereen moet weten om te gaan met onzekerheid. dat die er is, is heel normaal in een gloed nieuwe organisatie.' Bij de tweede stijl van 'managen' geeft de manager richtlijnen: hij schrijft de gang van zaken voor, zegt hoe het moet. Hij heeft regels en procedures gemaakt. Zijn taak is in feite het toezicht houden op die regels en procedures. De kwaliteit van de organisatie wordt getoetst aan het naleven van regels. Voldoet de organisatie niet, dan moeten de regels aangepast worden. Deze stijl is weinig flexibel, traag en is nauwelijks uitdagend voor medewerkers: eigen initiatief wordt niet zo op prijs gesteld. De derde manier herken ik bij Zeeuwse Eilanden. Die stijl is op resultaat gericht: wat levert het op? Dit sluit aan bij het doel van organisatie: waarom besta je eigenlijk? Dit soort manager geeft zijn medewerkers veel ruimte om het doel te bereiken, de faciliteiten zijn goed en het doel is duidelijk. Maar hoe dat doel bereikt wordt, is vooral een zaak van de medewerker. Kenmerkend is maart 1996 7 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 7