Veiligheid is prioriteit! WmmÊÊÊm Team verkeersveiligheid van Zeeuwse Eilanden volop in beweging bieden binnen de bebouwde kom waar dertig kilometer per uur de maximumsnelheid is. Er worden nergens zo veel publieksgerichte acties ondernomen; Veilig Verkeer Nederland, ANWB en andere pressiegroepen zijn actief. Nederland hoort, samen met ondermeer IJsland en Zweden, tot de top vijf van naties waar de verkeersveiligheid het grootst is. Ondanks al deze aandacht en maatregelen zijn er jaarlijks nog veel - te veel - verkeers slachtoffers te betreuren. Verantwoordelijkheid Veiligheid van het verkeer wordt bepaald door beslissingen en handelingen van weg gebruikers. Elke seconde wordt de verkeers situatie beoordeeld en de handelingen daar op afgestemd. De meeste verkeersdeelnemers zijn daarvoor geschoold; denk aan het rijbewijs en het bromfietscertificaat. Ondanks alle voorzorg gebeuren er nog relatief veel ver keersongevallen met soms een dramatische afloop. Het waterschap is, op de schaal van Neder land, een grote wegbeheerder. Het heeft de verantwoordelijkheid voor ruim 2200 kilo meter wegen in het buitengebied. Op deze plattelandswegen vallen gemiddeld zes ver keersdoden en 116 -gewonden per jaar. door Kees Slabbekoorn, beleidsmedewerker verkeersveiligheid De jaarlijkse maatschappelijke kosten door verkeersongevallen worden op 9,2 miljard gulden geschat. Het menselijke leed is uiter aard niet in cijfers weer te geven en is - letter lijk - onnoemelijk. In het jaar 2000 moet er 25% minder verkeersslachtoffers vallen dan in 1986. Dat heeft de overheid zich voorge nomen. Het waterschap heeft, als grote weg beheerder, hierin ook een taak. Het water schap heeft twee medewerkers voor verkeers veiligheid aangesteld. Zij signaleren problemen, onderzoeken te nemen maatregelen en eva lueren oorzaken van ongevallen. Hoe kan het veiliger? is hun voornaamste vraag. Verkeersveiligheid krijgt in Nederland veel aandacht. Vergeleken met andere Europese landen hebben we bijvoorbeeld een 'zware' rij- opleiding. Meer dan vijf miljoen mensen hebben een rijbewijs. Er bestaan veel ge- 12 september 1996

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 12