Het monster geanalyseerd Op bezoek bij het Laboratorium Zeeuwse Waterschappen De sector Waterbeheer telt 124 mede werkers en is daarmee de grootste van de vier sectoren binnen waterschap Zeeuwse Eilanden. De opdracht is tweeledig: zorgen dat het binnenwater op het juiste peil én van een goede kwaliteit is. Vier afdelingen binnen de sector houden zich met het laatste bezig. Of hun inspanningen ook effect hebben is maar op één manier te controleren: regel matig monsters nemen en die analyseren. Dat gebeurt bij het Laboratorium Zeeuwse Waterschappen in Sluiskil. Het laboratorium werkt hoofdzakelijk voor en wordt betaald door alle vier de Zeeuwse waterschappen. Het onderzoekt voor hen monsters van indus trieel afvalwater, diverse water- en slibstromen van afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's), oppervlaktewater, grondwater en water bodems. De uitslagen van de analyses gaan binnen ons waterschap naar de afdelingen ongeluk in het lab, dan moeten we precies weten wie er in huis is'. Op weg naar een van de lichte kantoorruimtes met uitzicht over het kanaal Terneuzen-Gent, zie ik al een aan tal collega's in witte jassen bezig en waan mij even in het scheikundelokaal van vroeger. Behalve het hoofd en de twaalf analisten werken er op het lab vier monsternemers, een monsternemingscoördinator, een kwali teitsfunctionaris en een administratieve kracht. Of het druk is? Ellen: 'Altijd volop werk. Onze opdrachten komen op twee manieren binnen. De waterschappen geven elk jaar in november door welke plaatsen het komend jaar routinecontroles moeten onder gaan. Die verwerken we in een jaarplanning met behulp van het LIMS (Laboratorium Informatie Management Systeem). Tussentijdse opdrachten zoals metingen van bedrijfsafvalwater, een speciaal project of een een demonstratie krijg wat je allemaal kunt met het LIMS. Elk monster krijgt via het systeem een unieke formuliercode of volg nummer. Het LIMS is zo geprogrammeerd dat er voor alle werkzaamheden die aan een opdracht vastzitten, zoals analyses, veldmetin gen, enz. een ingang is. Via het programma komen de monsternemers aan hun werklijs- ten en stickers voor de monsterflessen en de analisten aan hun werkopdrachten en analyse formulieren. Bovendien voert iedereen die een bepaalde handeling verricht aan een opdracht zijn bevindingen in het LIMS in. Aan het eind van de rit is het beeld dan compleet. Het systeem is echter enorm traag. Waarschijnlijk wordt binnenkort besloten over te gaan op ILIS (Integraal Laboratorium Informatie Systeem), dat bij ongeveer 70% van de Nederlandse waterschappen in gebruik is. door Mariette van Gorkum Technologie Riolering, Zuiveringsbeheer en Planvorming Onderzoek Oppervlaktewater. Ze gebruiken ze bij het maken van nieuw riolerings- en zuiveringsbeleid, om te contro leren of de awzi's naar behoren functioneren en om te weten te komen hoe het met de kwaliteit van het oppervlaktewater is gesteld. De afdeling Belastingen Invordering ten slotte berekent ermee hoeveel verontreini gingsheffing bedrijven, die hun afvalwater via de riolering op een van de zuiverings installaties van het waterschap lozen, moeten betalen. Volop werk Wanneer ik mij bij de receptie van het labora torium meld, moet ik mij eerst inschrijven. Uit voorzorg voor industriële spionage? 'Nee, vei ligheidsvoorschrift', lacht hoofd van het labo ratorium Ellen Lambert. 'Gebeurt er een calamiteit worden er later tussengevoegd. Elke week maken we hiervan een gedetail leerde werkplanning.' Zo gauw mogelijk de koelcel in Elke middag dragen de monsternemers de die dag genomen monsters over aan één van de analisten, die aan de hand van de overdrachts- lijst controleert of alle gegevens kloppen. Hiervoor is een speciale ontvangstbalie. Daarna gaan de monsters onmiddellijk de koelcel in, die permanent op 4°C gehouden wordt. Ik kijk rond in de koelcel en zie hon derden flessen en potjes staan. Ellen: 'De watermonsters blijven hier tien dagen be waard nadat de analyses zijn afgerond, de bodemmonsters dertig dagen. Hoe we weten waar we ze kunnen terugvinden? Simpel, volgens de opbergcode die op de sticker staat.' Ik vind het niet zo simpel, waarna ik Maandag koper, dinsdag nikkel Terug naar de koelcel, waar de gisteren inge leverde monsters op twee karren staan voor gesorteerd. 'Het laboratorium heeft twee afdelingen, een voor onderzoek op zware metalen en een voor fysisch chemisch onder zoek' vertelt analiste Carolien Vervaet. 'Analyses van organische stoffen zoals pak's, pcb's, bestrijdingsmiddelen en olie doen we hier niet. Die bepalingen besteden we uit aan daarin gespecialiseerde laboratoria.' We vol gen eerst de kar die op zware metalen onder zocht moet worden. Carolien: 'De monsters conserveren als voorbehandeling, wat de monsternemers al hebben gedaan, is niet vol doende. Om ze te kunnen analyseren moeten sommige monsters ook nog voorgekookt worden met een bepaalde zuuroplossing. Dit noemen we destrueren'. Ik loop mee naar de onderzoeksruimten voor zware metalen vuaterwerker 4 september 1996

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 4