Dicht bij de ingeland •LAfs bij calamiteiten het water hut bij de ingelanden staat, is en snel kan. handelen, f&efi|vve echt tevreden zijn. door Arend van der Wel de buitendienst en waar ingelanden met vragen over wegen, waterkeringen en waterbeheer in hun omgeving terecht kunnen. Deze districtskan toren zijn te vinden in respectievelijk Zierikzee, Middelburg en Goes. Omdat Tholen en Sint Philipsland toch wel erg ver van het districtskan toor te Zierikzee af liggen en deze 'eilanden' in verhouding te klein zijn voor een eigen districts kantoor, is gekozen voor een kleine, niet altijd bemande vestiging in Sint Maartensdijk: steun punt Tholen. In het dagelijks bestuur zijn in oktober vorig jaar de taken verdeeld. Elke gezworene heeft een eigen aandachtsgebied. Vier van de tien gezwo renen dragen sinds november vorig jaar de fraaie titel 'gebiedsgezworene'. Zij hebben ieder hun 'eigen' gebied als aan dachtsveld, waarbij aangetekend moet worden dat in dit geval Tholen en Sint Philipsland samen als 'zelfstandig' gebied worden gezien. het gaan? 'We zijn nog in een opbouwfase, maar mijn idee is dat het goed loopt. Ik merk dat de ingelanden mij weten te vinden en ook dat ze het districtskantoor bellen. Het maakt eigenlijk niet uit wie van het waterschap gebeld wordt, als er maar contact is en snel wordt doorverwezen of andere actie wordt ondernomen. Ik constateer dat de sombere geluiden van vóór de fusie niet zijn bewaarheid.' Klompe was ook gezworene van het voormalige waterschap Schouwen-Duiveland en ziet weinig verandering in het contact tussen bestuurde en bestuurder. Het is bekend wie er uit de regio in het waterschapsbestuur zitten en ze worden benaderd als dat nodig is. 'Ik denk overigens wel dat het in dit verband een goede zaak is dat er vanwege de fusie geen nieuwe verkiezingen waren, want dan zou je tal van nieuwe, bij de ingelanden nog onbekende bestuurders hebben. Nu zijn de bestuurders dezelfde als toen, zij het Hoe staat het met de spreekwoordelijke af stand tussen bestuur en bestuurden van het waterschap Zeeuwse Eilanden? 'Die afstand kan groter worden en dat is een nadeel van de fusie', was in de jaren vóór de fusie per 1996 een veel gehoorde stelling. Nu, juni 1996, is het nieuwe waterschap uit de steigers en bijna een half jaar volop aan werk. Tijd om een eerste balans op te maken. De Waterwerker laat zijn licht schijnen over fenomenen als districtskantoren, steunpunt, gebiedsgezworenen en gebiedscommissies, die in het leven zijn geroepen om te voorkomen dat Zeeuwse Eilanden een groot onpersoonlijk waterschap zou worden, gevestigd in een ivoren toren te Goes. Gebiedsaanpak Om het werkgebied van Zeeuwse Eilanden over zichtelijk te maken, is het onderverdeeld in drie districten: Schouwen-Duiveland/Tholen (I), Walcheren/Noord-Beveland (II) en Zuid-Beveland (III). Dit zijn geen bestuurlijke districten, maar louter werkdistricten. Elk district heeft een dis trictskantoor, dat functioneert als thuisbasis van waterwerker De gebiedsgezworenen hebben zeer geregeld contact met de districtshoofden en -opzichters in de districtskantoren en zijn ook nauw betrokken bij regionale huur- en pachtzaken en bij toe passing en aanschaf van rollend materieel in hun gebied. De gebiedsgezworenen werken samen met gebiedscommissies: leden van de algemene vergadering die onder voorzitterschap van de gebiedsgezworene de belangen van het eigen gebied in de peiling houden. Jaarlijks wordt aan het einde van de winter in elk werkgebied een informatie-avond voor de inge landen gehouden. Ze horen dan wat het water schap het afgelopen jaar heeft gedaan en wat per sector de plannen zijn voor het nieuwe jaar. Gebiedsgezworene Eén van de vier gebiedsgezworenen is L.J. Klompe uit Dreischor (Schouwen-Duiveland). Hoe vindt hij 8 per gebied minder in aantal, maar bekend en te bereiken voor de ingelanden. Ik ben tevreden zoals het nu gaat; de opzet is goed. De pessimis tische geluiden - "Het waterschap wordt onbereik baar" - van vóór de fusie hoor ik nu helemaal niet meer!' Dat klinkt allemaal erg positief. Maar is dat reëel, nog maar vijf maanden na de start? Jeanne ftë van Glabbeek: 'Vooral de kanonniers worden aangesproken en die wijzen de ingelanden dan verder ,,de weg in de organisatie.'

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1996 | | pagina 8