Proef met zorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen Schouwen-Duiveland Tholen/Sint Philipsland Noord-Beveland Walcheren Zuid-Beveland west Zuid-Beveland oost De landbouworganisatie GLTO en de Zeeuwse Waterschapsbond houden dit jaar een proef om te bepalen of zorgvuldig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen positief effect heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zeeuwse Eilanden heeft voor deze proef een gebied van tachtig hec tare landbouwgrond ten oosten van Aagtekerke aangewezen. Van maart tot en met december van dit jaar zullen de tien landbouwers en twee loonspuiters die in dit gebied hun brood verdienen, zich nadrukke lijk houden aan de zogenoemde Goede Landbouw Praktijk. Dit betekent ondermeer: uitsluitend spuiten met goedgekeurde appa ratuur, die voorzien is van kantdoppen, niet spuiten bij windkracht 4 en hoger, geen gebruik maken van werveldoppen en alleen spuiten in de vroege avond, omdat dan de wind afneemt, de verdamping minimaal en de opname door het blad maximaal is. Door deze aanpassingen van techniek en gedrag hoopt de GLTO aan te tonen, dat Goede Landbouw Praktijk bijdraagt aan een gezon der (water-)milieu. Het waterschap werkt vol ledig mee aan de proef, ondermeer door wekelijkse monsterneming, en is zeer benieuwd of de Goede Landbouw Praktijk invloed heeft op de waterkwaliteit in het onderzoeksgebied. Voor inlichtingen: Marcel Waijers, tel. (0113)241222. standen desgewenst worden gewijzigd in de PLC. De ter plaatse verzamelde gegevens worden dagelijks automatisch naar het kan toor overgebracht en opgeslagen. Momenteel zijn er op Zuid-Beveland vijf stu wen op een dergelijke wijze geautomati seerd. Op Walcheren worden in het kader van de ruilverkaveling binnenkort acht stu wen geautomatiseerd. Op Tholen en Sint Philipsland zijn er nu totaal vier geautomati- seeerd en komen er dit jaar in het kader van het basisplan watervoorziening nog eens een zeventien bij. Het einde van deze ontwikke ling is nog niet in zicht. De overige werkge bieden zullen weldra volgen, temeer omdat dure bekabelingen voor elektra en telefoon niet meer altijd nodig zijn voor afgelegen plaatsen. Er kan tegenwoordig ook met behulp van zonne-energie een stuwklep in beweging worden gebracht en er kan draad loos worden gecommuniceerd. Het beeld van peilbeheersing, een al eeuwen oude waterschapstaak, is hiermee veranderd van aandoenlijke windmolens en klassieke stoomgemalen uit vorige eeuwen in heden daagse geautomatiseerde kunstwerken. 'Kunstwerken, zei u?', reageerde nog onlangs een verbaasde leek op deze voor hem onge paste term. Jawel, goed peilbeheer is tegen woordig ook een kunst. waterwerker In 1996 zijn er in het gebied van waterschap Zeeuwse Eilanden flink wat muskusratten gevangen: 8.102. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de muskusrat zich niet overal in Zeeland even duidelijk manifesteert. Vooral het oos ten van Zuid-Beveland vormt een probleem. Het aantal in dit gebied gevangen muskusrat ten loopt wel terug, maar er is nog geen sprake van een kentering. Na de eerste helft van dit jaar wordt bekeken welke verdere stappen ondernomen kunnen worden ter bestrijding van deze dieren. De muskusrat wordt bestreden door het waterschap omdat dit beestje oneindig veel gangen graaft en daarmee onherstelbare schade toebrengt aan dijken, wegen, spoorlijnen en oevers van watergangen. Bovendien kan het 'water- konijn' zich razendsnel vermenigvuldigen: een koppel brengt per jaar zes levensvatbare jongen voort, die op hun beurt weer binnen het jaar geslachtsrijp zijn. Wilt u meer weten over de muskusrat en zijn bestrijding, vraag dan bij het waterschap de folder 'Bestrijding van de muskusrat: een noodzaak!' aan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 12