lepziekte krachtig aangepakt Begin mei starten de werkzaamheden om de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsin stallatie (awzi) in Waarde uitte breiden. De uitbreiding is noodzakelijk omdat de afvalwa terlozing van drie schelpdierverwerkende bedrijven uit Yerseke wijzigt. Voorheen werd dat afvalwater eerst in eigen bedrijfsinstal- laties voorgezuiverd, voordat het naar Waarde ging. In 1995 ontstond bij de bedrijven de behoefte na te gaan of het niet efficiënter en goedkoper was om de totale zuivering van hun afvalwater door derden te laten doen. In de overtuiging dat afvalwaterzuivering een waterschapstaak is én dat het gemis van belangrijke afvalwaterstromen op den duur zou leiden tot verhoging van de tarieven, omdat de capaciteit van de installatie niet meer volledig benut zou worden, kon het waterschap de bedrijven gunstige voorwaar den bieden voor het sluiten van een contract. Wanneer het ongezuiverde afvalwater via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, bestaat de kans op stankoverlast voor de bewoners van Yerseke. Daarom wordt een aftakking van de riolering vanaf het bedrij venterrein in de Burenpolder naar het riool- persgemaal van het waterschap aangelegd. Zo'n tachtig procent van het bedrijfsafvalwa- maart 1997 ter gaat dan buiten de kern van Yerseke om. De gemeente Reimerswaal en het waterschap dragen samen de kosten van deze 'bypass'. De capaciteit van de awzi Waarde moet omhoog van 28.000 naar 93.000 vervuilings eenheden om het afvalwater ook tijdens de pieken van schelpdierverwerking goed aan te kunnen. Omdat de mate van vervuiling toe neemt en niet de hoeveelheid afvalwater, hoeft alleen de biologische capaciteit uitge breid te worden. Met twee extra beluchtings tanks, waarvoor twee niet meer in gebruik zijnde slibbuffertanks worden omgebouwd, een extra nabezinktank en een verdeelwerk voor het afvalwater, heeft de installatie vol doende capaciteit. Bovendien voldoet hij dan aan de onlangs aangescherpte lozingseisen. Het werk, dat in het totaal circa 2.600.000,- De laatste jaren wordt het waterschap in toene mende mate geconfronteerd met de iepziekte. De situatie is op Walcheren het meest ernstig. Daar werden vorige zomer 36.000 zieke exemplaren geteld, een verdubbeling ten opzichte van 1995. De ziekte komt ook voor in de andere delen van het beheersgebied, zij het op minder grote schaal. De iepen die door de iepziekte zijn aangetast, gaan dood. Dode takken of zelfs hele bomen kun nen op de weg vallen en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De zorg voor de verkeersveilig heid is de taak van de wegbeheerder; voor de plat telandswegen is dat het waterschap. De enige effectieve manier om de ziekte te bestrijden is de bomen om te kappen en op te ruimen. De overblij vende boomstobben worden behandeld met een bestrijdingsmiddel om uitgroei te voorkomen. Uitzondering wordt gemaakt voor zeer waardevol le iepen. Geprobeerd wordt deze te behouden door ze elk jaar te injecteren met een biologisch bestrijdingsmiddel. Vorig seizoen zijn ruim 45.000 zieke iepen gerooid, gedeeltelijk door eigen mensen en gedeeltelijk met behulp van een aannemer. De totale kosten over 1996 bedroegen voor het waterschap 509.000,-. Naar verwachting is het waterschap nog niet van het probleem af. Komende zomer worden alle nieuwe aangetaste exemplaren weer gemerkt, waarna ze in het najaar gekapt worden. kost, moet in september klaar zijn, wanneer de schelpdiercampagne op volle toeren gaat draaien. Momenteel wordt hard gewérkt aan het bag geren van de Rammekenskréek (foto); het buitendijks gelegen slibdepot raakt al aardig vol; Naar verwachting is het baggeren eind maart klaar. Dan zal begonnen worden met het opwerpen van een dam, waarin later een doörlaatmiddef wordt aangebracht: In mei worden forellen uitgezet, die tot taak heb ben mee te werken aan het herstel van het biologisch evenwicht in de kreek. De kreek en het herstel ervan staan centraal op de Dag van het Waterschap (voorheen de Landelijke Waterschapsdag): 24 mei a.s. Op deze open dag laat het waterschap in en nabij Fort Rammekens zien wat voor werk het doet. Er kan ondermeer gewandeld, gefietst en geva ren worden. Volledig programma, bereik baarheid e.d. worden later bekend gemaakt via de Zeeuwse media. Een klaarmeester bij de beluchtingstank van de awzi Waarde, waar komende zomer een flinke uitbreiding wordt gerealiseerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 13