optimaal gebruiken, luidt de aanbeveling. Daartoe zullen waterschap en gemeente nauw moeten samenwerken. Ecologisering Van de Hoef: 'In de jaren zeventig is er groen geplant in de stad vanuit de gedachte dat dat goed voor de ecologie is. Die stap moet nu ook gemaakt worden naar water. Water kan een hele belangrijke ecologische functie ver vullen binnen de stad. Dus niet alleen een bergingsfunctie, niet alleen sierwater en een beetje vis. In een stad moet je een zo vol waardig mogelijk eco-systeem nastreven. Dat betekent zo veel mogelijk variabiliteit. Daar ontbreekt het in de stad aan: het is allemaal heel eenvormig. Juist waterpartijen kunnen die eenvormigheid sterk doorbreken. Je kunt variaties aanbrengen in dieptes en beplantin gen bijvoorbeeld. Dat kan heel goed zijn voor het totale functioneren; ecologisch, esthetisch en zelfs psychisch gezien voor de mensen die er wonen.' Dees: 'De ecologisering van het water moet ook steeds meer een dragende factor in bestemmingsplannen worden. Wonen aan water, duurzaam bouwen, duurzaam water gebruik... In alle beleidsnota's vind je die ter men terug.' Van de Hoef: 'Het wachten is nu op een gemeente die een plan heeft ergens te bou wen en dan helemaal in het begin komt met de vraag: hoe moeten we dat doen met het water? Dan kun je aan alle aspecten aandacht besteden.' Boonman: 'Wanneer we weer eens een plan hebben, ligt het heilig in de bedoeling om het waterschap daar zo snel mogelijk bij te betrekken. Ik pleit er ook altijd voor. Soms kan het niet, omdat het ook politiek niet hel der is wat men wil. Maar zodra er een gedachte gestalte krijgt, zullen we het water schap erbij betrekken.' Grijs-watercircuits Dees: 'In Breda, Amersfoort en Drachten zijn er al proefprojecten gestart met duurzame stedelijke ontwikkeling, inclusief duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Vanuit de kringloopgedachte water binnen het bestem mingsplan houden. Douchewater gebruiken om de toiletten mee te spoelen, water vanaf het dak niet de riolering in laten lopen, maar door zandfilters weer in de ondergrond laten verdwijnen. Veel beplanting waardoor er veel water verdampt, zodat je uiteindelijk eigen lijk geen water meer van buiten hoeft toe te voegen. Minimale hoeveelheden gaan naar de zuiveringen en minder afvalwater komt terecht in het oppervlaktewater. Het kost wat meer, maar het is in het belang van de gemeenschap, in het belang van de gemeen te en in het belang van het waterschap dat dit soort ontwikkelingen gestimuleerd wordt.' Boonman: 'In Goes-Overzuid proberen we met een project ecologisch bouwen al het water in dat bestemmingsgebied te houden door middel van een grijs-watercircuit zoals de heer Dees schetst. Er komt een mooie plas. Water wordt hergebruikt. En gebruik van koperen leidingen en zinken dakgoten wordt zoveel mogelijk tegengegaan.' Dees; 'Landelijk is de ervaring dat de grond prijs per vierkante meter in dit soort uitbrei dingsplannen ongeveer twintig gulden hoger Dees: 'Ecologisering van de Goese Vesten, waarom zou dat niet kunnen?' Van de Hoef: 'Wanneer de gemeente Goes die overstorten eraf heeft gehaald, kun Je als waterschap niet achterover leunen.' kan uitvallen dan normaal. Maar daar tegen over staat een heel aangename woonomge ving met veel groen, veel ruimte en wonen aan het water. Mensen zijn zonder meer bereid die twintig gulden per vierkante meter meer te betalen.' Natuurgebiedje Boonman: 'Ik denk dat grijze watercircuits de toekomst zijn. Niet voor de oude binnenstad, dat lukt nooit. Daar heb je die ruimte niet. De wegen zijn smal, het knettert van de kabels, het is een grote puinhoop: om daar in te moeten spitten... Er is eigenlijk alleen ruimte voor een riool en dan mogen we heel blij zijn dat dat lukt. Ik denk dat we ons dus moeten concentreren op nieuwbouw.' Dees: 'Kun je dan bestaand water niet gebrui ken voor die kringloop van water? Ecolo gisering van de Goese Vesten, waarom zou dat niet kunnen? Er komt geen water van buitenaf in de Vesten. Met aanpak van de overstorten heb je een belangrijk deel van de maart 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 8