Plan van aanpak Goese Vesten Decennia lang hebben overstorten overtollig rioolwater direct op open water geloosd. De ver ontreiniging heeft zich opgehoopt op de bodem van de waterpartijen in de binnenstad van Goes. Allereerst worden de riooloverstorten afgekoppeld. De afvoercapaciteit van het achterliggende rioolstelsel wordt vergroot. Bergbezinkbassins worden geplaatst. Zo voorkom je dat - na elke flinke regenbui - de rioolbuizen het water niet kunnen verwerken en het teveel via overstorten geloosd wordt. Bergbezinkbassins lozen ook wanneer ze het water niet kunnen verwerken, maar dat zal minder vaak voorkomen door de grotere bergingscapaciteit van de bassins. Bovendien zal het geloosde water schoner zijn dan voorheen, omdat de ergste vervuiling bezonken is. De waterpartijen worden gebaggerd en gesaneerd tot het oorspronkelijk profiel is bereikt. Voorlichting aan de bevolking - onder meer over het voeren van eenden, het weggooien van etensresten en het uitzetten van vis - is vanzelfsprekend. Actief biologisch beheer en beluch tingstechnieken (fonteinen) zijn de mogelijke volgende stappen voor een duurzaam beheer van de Goese Vesten. bronnen gesaneerd. Wat let je dan om ecolo- gisering van het stadswater na te streven? In Zierikzee hebben we een project gehad met biologisch baggeren van de Vesten. Dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Bij de Thoolse Vest - die net als de Vest in Middelburg een doorvoerfunctie heeft voor polderwater - zijn de overstorten eraf gegaan en is de specie eruit gehaald. Er zijn natuur vriendelijke oevers aangelegd en de gemeen te heeft een belangrijke bijdrage geleverd, ook door de inrichting van het park erom heen te verzorgen: nestkastjes, struiken, bomen. Dan heb je middenin de stad een soort natuurgebiedje.' Bodembescherming Boonman: 'Het slib in de Goese Vesten is klas se 3 en 4 (zwaar vervuild): dan val je in de prijzen. Saneren kost ongeveer tien miljoen gulden. Maar wanneer je niets aan dat slib doet, verandert die waterkwaliteit natuurlijk nooit.' Van de Hoef: 'Wanneer de gemeente Goes die overstorten eraf heeft gehaald, kun je als waterschap niet achterover leunen. We heb ben een aanvraag voor subsidie ingediend om de Goese Vesten te saneren in het kader van de Wet bodembescherming.' In de Wet bodembescherming is vastgelegd dat een ton van de kosten altijd door de waterkwaliteitsbeheerder betaald moet wor den: het waterschap dus. Negentig procent van wat er overblijft wordt betaald door het Rijk. De overige tien procent betaalt de kwa liteitsbeheerder in principe, maar een bijdra ge van de gemeente ligt voor de hand. Immers: de vervuiler betaalt. Nu is het nog de vraag hoe die tien procent (ruim één miljoen gulden) verdeeld gaat worden. Over die ver deling moet nog nader ambtelijk overlegd worden, waarna het geheel nog bestuurlijk bekrachtigd moet worden. Van de Hoef: 'Ik verwacht daarbij geen onoverkomelijke problemen: het is veel geld, maar iedereen snapt dat die investering noodzakelijk is.' Dees: 'Het bijzondere van de Goese Vesten is dat er zoet water in staat, terwijl de omge ving heel zout is. Voor Zeeuwse begrippen is dit water dus heel specifiek. Het is alle inspanningen waard om daar iets goeds van te maken.' maart 1997 Onderhoud Dees: 'Voorlopig lijkt dus de meest duurzame en de meest zekere oplossing - dus het hoog ste rendement voor je geïnvesteerde gulden - klassiek baggeren en verwijderen. Wanneer zowel de vervuiler (de rioolbeheerder) als de beheerder (het waterschap) hun bijdrage hebben geleverd en de maatregelen zijn getroffen, kun je gaan afspreken wat de taken van het waterschap als beheerder en onderhouder van het water moeten zijn. De Vesten bijvoorbeeld kun je meenemen in je bemonsteringsprogramma en je zou de waterkwaliteit echt moeten bewaken, actief'. Van de Hoef: 'Als we de problemen omtrent de sanering opgelost hebben, zullen de afspraken over het onderhoud simpel gemaakt zijn. Goes wordt door het water schap gezien als een test-case: het heeft een goed rioleringsplan en in de nieuwbouwwij ken is het ook goed bezig. Als we dan ook een lastig probleem als de Vesten weten aan te pakken, kun je de gemeente Goes op Zeeuwse schaal als voorbeeld aandragen, in de hoop dat andere gemeenten volgen'. Boonman: 'Het slib in de Goese Vesten valt in klasse 3 en 4 (zwaar vervuild): dan val je in de prijzen.'

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 9