Kompas leze Van de dijkgraaf Bij de Europese Unie worden plannen ontwikkeld om het waterbeheer in Europa anders te organiseren. Dit hoeft geen wijzi ging te betekenen van de bevoegdheden van de diverse waterbeheerders. Wel zullen er richtlijnen komen voor de gezamenlijke aan pak van waterbeheer in een bepaald stroom gebied. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een (internationaal) Scheldewater-beheers- plan. Een dergelijk plan kan natuurlijk het beste uitgevoerd worden door niet al te veel partijen. Maar welke sterke partijen? De waterschappen eisen in elk geval hun rol op als één van de stevige, deskundige partijen. Terwille van een effectief samenwerkingsver band zullen waterschappen bereid zijn taken van anderen over te.nemen, denk (onder andere bedrijfsafvalwater zuiveren) ook door waterleidingbedrijven te laten uit voeren. In de waterschapswereld worden we gecon fronteerd met onder andere de Vierde Nota Waterhuishouding, rapporten over waterbe heer in de volgende eeuw en de gewenste financieringsstructuur voor de toekomst. Niet alle geschetste ontwikkelingen zullen gevolgen hebben, maar natuurlijk is de kans groot dat we op kortere of langere termijn met veranderingen te maken krijgen. Als waterschap Zeeuwse Eilanden wachten we niet af, want al voor de fusie is een toekomst visie vastgelegd in de nota 'Koers 2000 of gegist bestek'. Nu, anderhalf jaar na de fusie, samen met Delta Nutsbedrijven onderzocht of een andere toepassing van effluent mogelijk is. Dit kan voordelen opleveren voor Zeeuwse Eilanden, Delta én de burgers en lijkt goed in onze toekomstvisie te passen. Het zuiveren van huishoudelijk afvalwater aan anderen overlaten is daarentegen in strijd met onze drie hoofduitgangspunten. We stellen daar om nu al, heel principieel, dat het onze taak is. Het masterplan is kort, zoals dat hoort bij een zakelijk waterschap, maar er staan toch teveel onderwerpen in om hier uitputtend te behandelen. Misschien een ideetje voor een volgende keer om eens te schrijven over de wellicht voor velen cryptische zinsnede 'de blikken zowel naar het noorden als naar het zuiden richten'. DOOR W A G O S S L L A AR aan het ondiepe grondwater. Maar ook in Nederland zijn verschillende ont wikkelingen aan de gang. Zo duren de discus sies over de binnenlandse bestuurlijke organi satie steeds Voort en ai zijn ze niet altijd hel der, ze kunnen wel gevolgen hebben. Gemeentelijke herindelingen en stadsprovin cies hebben immers ook invloed op de water schappen. Overigens ga ik er van uit dat de verankering van het waterschap in de Grondwet in 1983 en in de Waterschapswet wel betekent dat het waterschap als bestuurs laag niet meer ter discussie staat. Wel zal nog regelmatig gesproken worden over de omvang van de taken die het waterschap uit oefent. Zo worden er op dit moment onder zoeken gedaan naar de taken die de overheid, moet oppakken en taken die de overheid aan de 'markt' kan overlaten. Maar ook studies naar de schaalvergroting van drinkwaterlei- dingbedrijven (gedacht wordt aan een aantal van zes tot tien als optimaal voor Nederland) en studies of het nuttig is om milieutaken vinden wij het het juiste moment om te kij ken óf we nog op koers liggen en welke koers we de komende tien jaar willen varen. De conclusie is dat we op dê goede weg zijn en dat de drie hoofdelementen uit 'Koers 2ÖÖ0' ook ais basis kunnen dienen voor een blik vooruit van tien jaar. Deze koers voor de toekomst is vastgelegd in de visie 'Waterschap waarheen? Masterplan 2007'. Het is van belang het masterplan op de juiste wijze te interpreteren: beseffen dat het een visie is voor de komende tien jaar én dat het steeds getoetst moet worden aan onze G hoofduitgangspunten. Als voorbeeld neem ik het streven om het waterbeheer van het Veerse Meer over te nemen. Dit streven hoeft niet dit jaar uitgevoerd te zijn en het moet passen in onze uitgangspunten: - optimalisering van de taakuitoefening; - versterking van onze maatschappelijke posi tie; - kostenreductie voor de burger. Andere zaken zijn nu al actueel. Zo wordt Conclusie: de waterschapsoceaan waarop we varen is volop in beweging, we liggen op koers, het masterplan is een goed kompas, maar lees het kompas op de juiste manier. juli 1997 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 3