In april van dit jaar stelde de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden drie belangrijke beleidsstukken vast. In de Beleidsnotitie riolering wordt op een rij gezet welke eisen het water schap stelt aan de gemeentelijke riole ringsstelsels en de plannen daarvoor. De Beleidsnotitie lozingen beschrijft per bron wat het beleid is om lozingen toe te staan en te beperken. De Hoofdlijnen bijdrageregeling riolering tenslotte geeft aan dat het waterschap een financiële bijdrage wil leveren aan gemeenten en particulieren om het saneren van lozin gen en riooloverstorten te stimuleren. De Waterwerker vat deze drie met elkaar samenhangende stukken samen en duikt op pag. 7 in de praktijk van de individu ele behandeling van afvalwater (iba): hoe werkt een helofytenfilter? In het gebied van Zeeuwse Eilanden wordt momenteel op zo'n drieduizend plaatsen huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewa ter geloosd, in verreweg de meeste gevallen via een septic tank. Een septic tank zorgt ervoor dat het afvalwater voor ongeveer 25% schoon wordt, maar dat is niet genoeg. De bedoeling is nu dat al deze drieduizend lozingen vóór 2005 óf worden aangesloten op de riolering, óf via een grotere/betere sep tic tank óf via een betere individuele behan deling (bijvoorbeeld een helofytenfilter) natuur en milieu minder gaan belasten. Het 'Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwa ter' (1 maart 1997) bepaalt dit allemaal. Alle betrokkenen krijgen komend najaar van het ministerie van Verkeer Waterstaat, in samenwerking met het waterschap, bericht over hoe dit in z'n werk gaat. De lozers moe ten vervolgens aangeven hoe zij uitvoering willen gaan geven aan de nieuwe maatregel. bij te dragen, mits de gemeente datzelfde bedrag inbrengt. Blijft 4500,— over, een vast bedrag dat de lozer voor zijn aansluiting op het riool betaalt aan de gemeente. Nieuwe lozingen? Tot nu toe heeft u alleen gelezen over bestaande lozingen. Maar hoe zit het met een nog te bouwen huis in het buitengebied? Dat huishouden mag niet op de sloot lozen en is verplicht - op eigen kosten - aan te slui ten op het riool. Er is hier echter één uitzon dering: nieuwe bedrijfswoningen van aan het buitengebied gebonden (boeren-)bedrijven. Wanneer aansluiting op het riool in zo'n geval minder dan 30.000,— kost, dan betaalt de lozer 10.000,— en waterschap en gemeente ieder de helft van het bedrag dat overblijft. Kost de aansluiting meer dan 30.000,— dan wordt een alternatief ont wikkeld, bijvoorbeeld een helofytenfilter, Bijdrage als stimulans Uiteraard kost een aansluiting op de riolering geld en het aanleggen van een kleinschalige, eigen zuivering natuurlijk ook. Er is globaal berekend dat aansluiting van een woning op de riolering niet meer zou moeten kosten dan 24.500,—. Kost het toch meer, dan staan de kosten niet meer in verhouding tot de baten (het zogenoemde milieurende ment). In dat geval moet de lozer een septic tank van 6 m! aanschaffen en zelf betalen (ca. 7500,-). Maar wie gaat de aansluiting op de riolering, die 24.500,—, betalen? Het is de taak van de gemeente te zorgen voor riolering, terwijl het waterschap moet zorgen voor een goede kwaliteit van het water. Het waterschap wil dan ook aanleg van riolering stimuleren door maximaal 10.000,per te saneren lozing juli 1997 waarvan de kosten ca. 15.000,—zullen zijn. De lozer betaalt ook hier 10.000,— en de rest is voor gemeente en waterschap. Overigens moet de definitieve bijdragerege ling nog door het waterschap worden vastge steld, waarbij overeenstemming met de gemeenten uiteraard onontbeerlijk is. Aantal overstortingen drastisch minder Tot zover de lozingen, die overigens een min der kwalijk effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater hebben dan een ander fenomeen: de overstorten van de gemeente lijke rioleringsstelsels. Een overstorting bete kent dat op een bepaalde plek (de overstort) bij hevige neerslag een flinke hoeveelheid rioolwater vanuit het rioolstelsel in - bijvoor beeld - een sloot terecht komt. Overstortingen zijn niet te vermijden, maar het waterschap vindt dat het aantal ervan drastisch verminderd moet worden, juist omdat ze de waterkwaliteit ter plaatse one venredig zwaar belasten. Zijn lozingen van Een sloot waarop geregeld (via de rioolbuis aan het eind) een overstorting plaatsvindt. Niet alleen het water in de sloot, maar ook de oevers - toiletpapier is nog zichtbaar - hebben het hier zwaar te verduren. De omwonenden van een overstortsloot vinden het prima wanneer minder vuil wordt geloosd, want de inhoud van een riool stinkt behoorlijk...

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 5