Overstorten per gemeente Goes Middelburg Totaal 612 Overzicht van de lozingen in het buiten gebied per gemeente. Voorbeeld: in de gemeente Borse/e zijn 1400 lozingen in het buitengebied, waarvan er (nog) bijna 800 plaatsvinden op het oppervlaktewater. huishoudelijk afvalwater zeer verspreid en minder groot, riooloverstortingen vinden daarentegen op een beperkt aantal plekken plaats en kunnen een enorme hoeveelheid vuil in één keer (piekbelasting) geven. In het gebied van Zeeuwse Eilanden zijn ongeveer zeshonderd overstorten aanwezig. De hoe veelheid vervuiling die daardoor in het oppervlaktewater terecht komt, moet voor het jaar 2005 met de helft verminderd zijn. Dubbel gepakt Hoe gaat het waterschap dat aanpakken? Overstorten kunnen niet zomaar geëlimi neerd worden, omdat het niet doenlijk is de capaciteit van de riolering op enorme plens buien af te stemmen. Wat het waterschap wel kan doen, is de gemeenten stimuleren hun rioolstelsel te verbeteren, zodat minder overstortingen plaatsvinden. Die stimulans krijgt vorm in een geregeld overleg tussen waterschap, gemeenten en provincie, in het kritisch bekijken van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) door het waterschap, maar ook in de bijdrageregeling die het waterschap gaat uitvoeren. Gemeenten die daadwerkelijk de watervervuiling via over storten reduceren, krijgen van het water schap 10% van de kosten daarvan. Deze regeling zal gemeenten die hun rioolstelsel op orde brengen, bevoordelen. Niet-meewer- kende gemeenten zullen dubbel gepakt wor den: ze krijgen uiteraard de 10% niet én ze gaan het waterschap meer betalen dan tot nu toe het geval is, want voor elke overstort betaalt de gemeente belasting aan het waterschap. Die belasting zal niet meer via een gemiddelde (drie v.e.'s per overstort) worden berekend, maar op basis van de wer kelijke vervuiling per overstort. Want: de ver vuiler betaalt! Borsele 63 74 Kapel Ie 22 97 Noord-Beveland 30 Reimerswaal 35 Schouwen-Duiveland 113 Tholen 62 Veere 79 Vlissingen 37 Overzicht van het aantal overstorten per gemeente. Per gemeente moet de via deze overstorten geloosde vervuiling voor 2005 gehalveerd zijn. Vet: GRP is afgerond en goedgekeurd door waterschap. Cursief: GRP is afgerond, maar niet overeenkomstig het waterschapsbeleid. Onderstreept: GRP is in voorbereiding.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 6