üfflll EIHlEinniHiQ Zuiveringsrendement behandeling huishoudelijk afvalwater zuurstof bindende stoffen awzi 95% septictank 30% helofytenfilter 90-95% stikstof 70-80% fosfaat 75-85% 15% 40% 40% vuil water *«v schoon water helofytenfilter septic tank pompput controieputje steld mengsel van fijn zand en kalk. De bovenste laag bestaat weer uit een grindlaag voorzien van een bevloeiingssysteem voor het afvalwater. Daarna wordt het veld beplant met riet. Stinkt niet Enkele keren per dag verspreid het bevloei ingssysteem het afvalwater - dat naar het helofytenfilter is gepompt - over het rietveld. Omdat het bevloeien onder het grind gebeurt, stinkt het niet. Om verstopping van het systeem te voorkomen, wordt het afval water van het toilet voorgezuiverd in een septic tank, waarin de vaste delen achterblij ven. Het afvalwater afkomstig uit de keuken gaat via een vetafscheider naar het filter. Het spoelwater van de melkleidingen en de melk tank komt eerst terecht in een voorbezink- tank. De rest - water uit de douche, de was machine en de wasbak - gaat rechtstreeks naar de pompput bij het filter. Snorkels Rond de rietwortels ontwikkelen zich grote concentraties bacteriën die de afvalstoffen in het water zeer efficiënt afbreken. De rietsten gels dienen als een soort snorkels voor de bacteriën: via de stengels kunnen de bacte riën zuurstof opnemen bij de wortels. Verder van de wortels af is de bodem zuurstofarm. 10% Daar leven bacteriën die geen zuurstof nodig hebben. Juist deze combinatie van verschil lende bacteriesoorten in een rietfilter zorgen voor een grote efficiëntie. De nieuwste, strengere eisen omtrent verwij dering van fosfaten en stikstof uit het afval water zijn voor een helofytenfilter minder een probleem dan voor een septic tank (zie schema). Stikstofverbindingen (eiwitten, ammonium, nitraten) worden voor een groot deel omgezet in lucht-stikstof en verdwijnen via de rietstengels. Fosfaten worden in de bodem gebonden. Na ongeveer 25 jaar is de grond verzadigd met fosfaat. Dan moet het zand en het grind vervangen worden. De met fosfaat verzadig de grond is goed als meststof te gebruiken. Kosten Het is moeilijk te zeggen hoe duur een helo fytenfilter is, want de kosten zijn zeer afhan kelijk van de situatie ter plekke. Moeten er veel leidingen worden gelegd? Hoeveel afval water produceert de lozer en wat zit er in het water? Is er al een septic tank aanwezig? Wat is de ondergrond en hoe hoog staat het grondwater? Heel globaal kun je toch zeggen dat een installatie voor huishoudelijk afval water tussen de 10.000,- en 15.000,- kost, inclusief BTW, maar zonder een systeem voor water-recycling. Een gecombineerd zuive ringssysteem van bedrijfsafvalwater en huis houdelijk afvalwater - zoals bij boer Blankers - kost tussen de 20.000,- en 30.000,-. Zelf helpen aanleggen drukt de kosten. - *N ,K* 7 7' 'T - juli 1997 9 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 9