waterschap Zeeuwse Eilanden inmiddels van diverse zijden door potentiële gebruikers bui ten het voorzieningengebied van de Reigersbergsche Polder benaderd. Sinds de zoetwatervoorziening na enkele succesvolle seizoenen zijn vruchten begint af te werpen, willen zij ook meesouperen. Gedacht wordt aan korte verbindingen naar en opslag in te maken bassins direct buiten het huidige voor zieningengebied. Betalende gebruikers bin nen het voorzieningengebied van de Reigersbergsche Polder hebben te allen tijde voorrang bij het onttrekken van zoet water. Landbouwwaterleiding Delta Nutsbedrijven hebben vanuit het Baths Spuikanaal nabij de Reigersbergsche Polder een persleiding gelegd tot aan Nieuwdorp, grenzend aan Walcheren. Fruittelers en ande re gegadigden kunnen gebruik maken van deze landbouwwaterleiding tegen betaling. Ze betalen aansluitkosten - afhankelijk van de afstand tot de vertakkingen van de hoofd leiding al aangelegd door Delta - plus f 0,95 per m3. De werkelijke afzet van het land- bouwwater vindt pas plaats vanaf Krabbendijke, omdat daarvoor genoeg zoet water in de sloten voorradig is. Vanaf Krabbendijke tot aan Nieuwdorp en net iets over de grens met Walcheren heen zijn onge veer 250 landbouwers aangesloten op deze watervoorziening voor hun beregening. Tachtig procent van de fruittelers zijn daar mee voorzien van zoet water. Delta heeft 400 aansluitingen nodig om het break-even-point te bereiken. Het nutsbedrijf zal nog proberen andere landbouwers te interesseren voor deze zoetwatervoorziening en eventueel beheerders van sportvelden attenderen op deze mogelijkheid. Toch zegt Delta dat het niet in eerste instantie te doen is om winst vanuit deze voorziening. Het gaat het bedrijf meer om besparing van het kostbare grond water, waar landbouwers anders beroep op doen. Zoetwaterbekken Ondanks de schijnbaar geringe belangstelling voor zoet water, blijft waterschap Zeeuwse Eilanden alternatieven onderzoeken. De uit komsten van proefgebieden zijn veelbelo vend en het uitgevoerde zoetwaterplan van de Reigersbergsche Polder stemt optimistisch. De individuele wensen van landbouwers in andere regio's nu, moeten het waterschap er niet van weerhouden naar de toekomst te kijken. In 1996 is er een onderzoek gestart waarin naast waterschap Zeeuwse Eilanden ook de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Zeeland participeren. Zij gaven opdracht aan IWACO bv de (technische) haalbaarheid van een zoetwaterbekken, de vraag naar en het aanbod van zoet water in Schouwen-West te onderzoeken. Het bekken zou dienen voor het opvangen van zoet oppervlaktewater dat momenteel onbenut afstroomt. Dit zoete water bestaat voor een deel uit kwelwater uit de duinen en voor een deel uit regenwa ter. Door de landbouw de mogelijkheid te l\ bieden hieruit gelimiteerd water te onttrek ken, zouden de landbouwperspectieven in het gebied tussen de duinzoom en de lijn Serooskerke-Ellemeet toenemen. Het bekken zou ook landschappelijke en (passief) recre atieve functies kunnen hebben. Een ander alternatief dat het waterschap momenteel onderzoekt, is het gebruik van effluent (gezuiverd water afkomstig van de afvalwa terzuiveringen) voor de landbouw en andere doeleinden. Zover is het nog niet. Dergelijk plannen moe ten breed maatschappelijk gedragen worden, willen ze kans van slagen hebben. Waterschap Zeeuwse Eilanden blijft echter, als oppervlaktewaterbeheerder in kwalitatie ve en kwantitatieve zin, steeds bereid naar alternatieve methoden te zoeken voor zoet landbouwwater in samenwerking met ande re betrokken groeperingen. Zoet water is een voorwaarde voor de Zeeuwse landbouw om te overleven. En daar zijn alle ingelanden van waterschap Zeeuwse Eilanden bij gebaat. Bron o.a.: J.L. Kool-Blokland, 'Van Rumoirt tot Razernij, waterschap Tholen 1959-1995', Goes 1996. oktober 1997 11 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 11