Zeedijken aangepakt Van Bath tot Banjaard Op 2 april startten Rijkswaterstaat en het waterschap Zeeuwse Eilanden in Zeeland het eerste werk van het project Zeewe ringen. Sindsdien is er hard gewerkt aan de Westerscheldedijken in Borssele, Terneuzen, Breskens en Walsoorden. Dat was ook nodig, want de werkzaamheden moesten voor 1 oktober klaar zijn. Dan begint het stormseizoen en mag er uit veiligheidsoverwegingen niet meer aan de dijken gewerkt worden. De dijkbe- heerders (de waterschappen) ontdekten dat de betonbekleding op een groot aan tal zeedijken aan de Nederlandse kust bij zware storm niet helemaal voldoet aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen. Volgens die eisen zou een dijk in Zeeland een superstorm moeten kunnen weer staan die eens in de vierduizend jaar kan voorkomen. Om aan de veiligheidsnor men te kunnen voldoen, hebben Rijks waterstaat en de waterschappen de han den ineengeslagen. Na een uitgebreid onderzoek zowel op de dijken als op het Waterloopkundig Laboratorium is beslo ten de huidige betonnen glooiingen van de dijkvakken met het predikaat 'onvol doende' te vernieuwen. Door de minister is voor 1997 veertig miljoen gulden beschikbaar gesteld. De betonblokken worden vervangen door zwaardere en grotere betonproducten zoals basalton (namaak basalt van beton), pit-polygoonzuilen en hydroblokken. De hydroblokken zijn een nieuw product waarvan het gebruik nog in de kinder schoenen staat. De rose blokken worden beproefd op de dijk van de Borssele- polder, die sinds de plaatsing ervan een frisse kleur heeft. Aan de drie dijkvakken in Zeeuws-Vlaanderen (Breskens, Terneu zen en Walsoorden) zal, anders dan ge pland was, ook in 1998 nog gewerkt wor den. Voor volgend jaar ligt daarnaast nog ruim twintig kilometer dijk in de plan ning. In 1999 worden ook de andere 'ver dachte' dijken, ondermeer aan de Ooster- schelde en aan het IJsselmeer, aangepakt in het kader van het project. Het hele project zal tot het jaar 2010 doorlopen. Begin juli verscheen het boek 'Van Bath tot Banjaard - waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1980-1995'. De schrijfster J.L. Kool-Blokland heeft dit boek geschreven in opdracht van de algemene vergadering van het waterschap Noord en Zuid-Beveland, dat per 1996 door fusie opging in waterschap Zeeuwse Eilanden. Zij beschrijft de boeiende geschiedenis van het waterschap op de Bevelanden, waarbij de klassieke water- schapstaken een bredere invulling kre gen. De toenemende aandacht voor natuur en milieu loopt als een rode draad door het verhaal. Het vlot geschre ven, rijkelijk geïllustreerde gedenkboek (160 pag.) kost f37,50 en kan besteld worden bij de boekhandel en bij water schap Zeeuwse Eilanden in Goes. Een van de vele foto's uit 'Van Bath tot Banjaard': dijkgraaf ir. P.J. Gruijters zet officieel de bouw van een slibontwate ringsinstallatie in gang door beton te storten (awzi Willem Annapoider, 1991). waterwerker 12 oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 12