«5F makkelijk wanneer ze voor het waterschap maar één oproepkaart krijgen voor al de categorieën waarvoor ze mogen stemmen. Het zou wel erg onvriendelijk zijn als ze in drie categorieën mogen stemmen en naar drie verschillende stembureaus gestuurd wor den. Maar dat vergt wel een gigantische organisatie. Je moet eerst weten naar welk stembureau de gemeente de mensen stuurt en daar sluit je dan bij aan. Maar niet alle gemeenten kunnen die informatie digitaal aanleveren. Kortom, ook hier zit veel tijdro vend handwerk in. Eerst was het waterschap van plan de oproepkaarten zelf te printen. Dat zou best hebben gekund. Het aanbieden bij de PTT was echter lastiger, want de PTT hanteert strikte eisen voor bundeling en sortering. Daarom is dit werk uitbesteed aan een 'print- boer'. Kandidaten Op dinsdag 20 januari kunnen mensen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Vanaf maandag 5 januari liggen op het waterschapskantoor in Goes de formulieren voor dekandidaatstelling gereed. Er zijn slechts enkele voorwaarden. Men moet acht tien jaar of ouder zijn, niet uit het kiesrecht ontzet zijn en niet bij Zeeuwse Eilanden in dienst zijn. Iemand kan zich slechts kandidaat stellen voor één categorie in één district en hij moet tien handtekeningen verzameld hebben van mensen die zijn kandidatuur ondersteunen en kiesgerechtigd zijn in die bepaalde categorie in dat district. Tevens moet hij een verklaring bijvoegen dat hij instemt met zijn kandidatuur, om de verras sing uit te sluiten dat een grapjas iemand totaal onvoorbereid op een bestuurszetel helpt. Men hoeft dus niet eens in de streek te wonen en zelfs geen Nederlander te zijn. Theoretisch zou het kunnen dat we straks een algemene vergadering van 35 Engelsen hebben, allen wonend in Bath. De werkgroep zwakt deze stelling overigens meteen af en zegt dat dit wel een heel theoretisch geval is. De beperkingen zijn juist zo minimaal, omdat hiermee het vertrouwen wordt uitgesproken dat de streek met goede, vertrouwde kandi daten op de proppen komt. Op 16 en 18 december en op 5 en 6 januari zijn er voorlichtingsavonden voor aspirant bestuurders ingericht, waar zij terecht kun nen met al hun vragen. Op deze avonden zullen zij een beeld krijgen wat van een bestuurder verwacht kan worden. Op de twintigste januari wordt de voorlopige lijst opgesteld. Dat zal op het hoofdkantoor in Goes gebeuren. De volgorde op déze lijst zal door loting worden vastgesteld. Vroeger was het spannend hoe de loting zou uitpakken, want als je nummer één kwam te staan, was je bijna verzekerd van een bestuurszetel. Door het 'ronde' stembiljet willen we dit voorkomen. De afdeling Automatisering maakt er die dinsdag een mooie presentatie van, met grote beeldschermen waarop alle aanwezigen het verloop kunnen volgen. Op 20 januari worden de kandidaatstellingen gecontroleerd; eventuele foutjes zoals ont brekende of ongeldige handtekeningen kun nen tussen 20 en 23 januari hersteld worden. Tenslotte wordt op 23 januari officeel de kandidaten-lijst door het dagelijks bestuur vastgesteld. Daarna krijgen de kandidaten van het waterschap de gelegenheid zich in een verkiezingskrant te presenteren. Stemmachines Veel gemeenten zijn intussen overgegaan op het gebruik van stemmachines. De verkiezin gen van het waterschap zijn echter zo inge wikkeld, dat ze niet via zo'n apparaat kun nen. Partijen kun je wel aangeven op een stemmachine, maar het feit dat je voor het waterschap in verschillende categorieën stemmen kunt uitbrengen, is te complex. Lastig is ook dat de gemeenten meer mensen oproepen op de bureaus waar stemmachines staan (1750 oproepen), dan vroeger bij de ouderwetse methode met het rode potlood (1250 oproepen). Stemmen per machine gaat sneller, dus je kan meer mensen verwerken. Maar het waterschap roept diezelfde mensen ook op voor de waterschapsverkiezingen op dat bureau en laat ze nog wel hokjes kleu ren, vaak zelfs meer dan één als ze voor meer categorieën mogen stemmen. Dat geeft een probleem in de capaciteit. De werkgroep geeft deze bureaus in een aantal gevallen een man extra, zodat iemand van het drie manschap dat het bureau bemant, eens even de benen kan strekken. Het voordeel is dat vaak de hokjes van de gemeenten gebruikt kunnen worden voor de waterschapsverkiezingen. Wel zullen we heel veel later klaar zijn met het tellen van de waterwerker 6 december 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1997 | | pagina 6