Schouwen-Duiveland schoongeveegd Jaarverslag Waterbeheer 1996 Districtskantoor bijna klaar In oktober vorig jaar startte het Zwerfvuilproject Schouwen-Duiveland: lik-op- stuk-beleid in de praktijk. Gemeente Schouwen-Duiveland, waterschap Zeeuwse Eilanden, regiopolitie Oosterscheldebekken en Staatsbosbeheer sloegen de handen ineen, ondertekenden het projectvoorstel en gingen aan de slag. Op vijf verschillende fronten (deelprojecten) werd actie ondernomen om op Schouwen-Duiveland allerlei vormen van zwervend vuil op te ruimen en waar mogelijk te voorkomen. Het waterschap was vooral betrokken bij twee deelprojecten: zwerfvuil in het buitengebied en illegale stook- en stortplaatsen. Op 25 maart werden op het terrein van de gemeentereiniging te Zierikzee de eerste resultaten bekend gemaakt van vijf maanden inventariseren, verbaliseren, opruimen en handhaven. Wat betreft de deelprojecten die hoofdzakelijk door het waterschap werden uitgevoerd zijn 34 locaties gecontroleerd. Daar is in totaal 275 m3 afval aangetroffen en inmiddels gro tendeels verwijderd (meestal door de boos doeners zelf). 'Hoewel dit schoonmaakwerk nog lang niet klaar is, zijn de eerste resulta ten heel bevredigend', aldus waterschapsbe stuurder L.J. Klompe tijdens de bekendma king van de eerste resultaten. 'Dit is moedge vend. Het waterschap zal er naar streven dat met een soortgelijke aanpak ook op de ande re eilanden begonnen word. f De ondertekening in oktober was de start van het Zwerfvuilproject Schouwen-Duiveland. Waterschapsbestuurder Klompe zet zijn hand tekening. De nieuwbouw van het districtskantoor Walcheren/Noord-Beveland in Grijpskerke nadert zijn voltooiing. Naar verwachting ver huist eind april het personeel van de oude locatie aan de Goese Korenmarkt te Middel burg naar de nieuwe aan de Loodholse Weg. Behalve kantoorruimten voor de districtshoof den, -opzichters en de opsporingsambtenaar is er ook een grote opslagloods aanwezig. Deze gaat dienen voor stalling en klein onderhoud van materieel zoals tractoren en maai- en strooiapparatuur. Daarnaast is op het terrein een gezamenlijke opslag voor zout gemaakt; in de wintermaanden zullen zowel water schap als de gemeente Veere hiervan gebruik maken. Het bijzondere aan dit eerste districts kantoor nieuwe stijl is dat er gebruik gemaakt gaat worden van een zogenaamd grijswater- circuit. Regenwater wordt opgevangen in een waterkelder, opgeslagen en daarna gebruikt als spoelwater voor de toiletten in de kanto ren. Ook de wasplaats waar de machines wor den schoongespoten, is aangesloten op deze kelder. Medio juni zal bij de nieuwbouw en oplevering officieel stil worden gestaan. 'Beter laat dan nooit' is de leidende gedach te geweest om over het in 1995 uitgevoerde waterbeheer verslag uit te brengen. Dit ver slag over het eerste levensjaar van Zeeuwse Eilanden is zojuist in druk verschenen en aan betrokken instanties of personen toege stuurd. Het geeft volop informatie in proza en cijfers over hoe beleid wordt omgezet in daden: van delfwerk tot natuurvriendelijke oevers, vergunningverlening tot calamitei tenbestrijding en van peilbesluiten tot zui veringsslib. Uit de inleiding: 'Bedrijfsmatige Januari 1998: de bouw van het nieuwe districtskantoor. aanpak van kansen, knelpunten en efficiën- tieverbetering zijn standaardbegrippen geworden in de nieuwe, jonge organisatie van waterschap Zeeuwse Eilanden. Een lijn die ook in de komende jaren doorgezet zal worden.' Dat laatste is desgewenst vast te stellen aan de hand van het Jaarverslag Waterbeheer 1997, dat later dit jaar zal ver schijnen. Heeft u het verslag over 1996 niet ontvangen en wilt u voortaan het Jaarverslag Waterbeheer in de bus krijgen, bel dan met mevr. H. Villee: (0113)241217. waterwerker 10 april 1998

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 1998 | | pagina 10