Met 60... haal je de 80 wel! Watergidsen- cursus Naar Middelburg Het waterschap gaat een deel van de polder wegen inrichten als Zone-60 gebied. Zone-60 betekent kortweg dat er binnen afzienbare tijd op een groot deel van de waterschaps wegen niet harder gereden mag worden dan Op 11 februari jl. tekenden dijkgraaf Gosselaar en burgemeester Spahr van der Hoek van Middelburg een intentieovereen komst. Met deze ondertekening gaven zij een aanzet tot de bouw van het nieuwe waterschapskantoor in het Middelburgse sta tionsgebied. Het kantoor moet in de zomer van 2003 gereed zijn. zestig kilometer per uur. Om de Zone-60 maatregel tot een succes te maken, neemt het waterschap op sommige plaatsen onder steunende maatregelen, zoals het aanleggen van drempels of kruispuntplateaus. De folder 'Met 60... haal je de 80 wel!' geeft een toe lichting op Zone-60. U kunt de brochure aan vragen bij de afdeling Communicatie, tel. (0113)241422. Eind maart 2000 begint de watergidsen- cursus, georganiseerd door het consulent schap Natuur- en Milieueducatie Zeeland en in samenwerking met de Zeeuwse Milieu federatie en de Zeeuwse waterschappen. Deze kadercursus watergids is al eerder in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland georganiseerd en was daar een groot succes. Wat is een watergids? Een watergids kent de functie en de waarde van stromend, stil staand, zoet, brak en zout water voor mens en natuur. Een watergids wordt opgeleid om met zijn vaardigheden en kennis en met veel enthousiasme een breed publiek te betrek ken bij het waterbeheer en watergebruik in de stad, in dorpen en in het buitengebied. Een watergids organiseert cursussen, excur sies en tentoonstellingen en ontwikkelt plan nen voor de natte natuur in zijn woonom geving. Dat alles klinkt heel ambitieus en dat is het ook, want het is niet een simpele cursus waarbij de deelnemers alleen maar luisteren. Ze moeten ook zelf aan de slag, zelf met ideeën komen voor een eigen project en dat in teamverband gaan uitvoeren. In de cursus komen vier modules aan de orde, opge bouwd rondom de verschillende aspecten van water: onderwerpen als ecologie, waterland schap, belang en gebruik van water, samen werken rondom water en watereducatie wor den behandeld in een mix van theorie en praktijk. De cursisten gaan naar de Canisvliet- kreek, kijken op de rwzi Sint Maartensdijk en verrichten veldwerk rondom de drinkputten bij de Hollandse Hoeve. Groepjes deelnemers gaan een team vormen en werken geduren de de cursus aan een eigen project. Aan het eind van de cursus, in november 2000, zullen de verschillende teams ieder hun project met een duurzame activiteit rondom water presenteren. Ook vanuit het waterschap kunnen zich nog teams aanmelden. Het verrijkt je kijk op het water en het verbreedt je menselijke contac ten. Inschrijven bij het IVN-consulentschap Zeeland, Postbus 334, 4460 AS Goes. Inlichtingen te verkrijgen bij Nelleke Volker (0113)211675. maart 2000 11 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 11